Töövihik „Abimees Sinu tulevikuplaanide tegemisel” järgib tavapärast karjääriplaneerimise protsessi, st koosneb neljast suuremast alateemast: „Kes ma olen”, „Õppima”, „Tööle” ning „Planeerin ja saavutan”. Töövihik on põnev ja mänguline, see sisaldab praktilisi harjutusi, suunavaid küsimusi, mõtteteri ja viiteid infoallikatele. Teksti on materjalis vähe, eelkõige peab noor ise täitma, joonistama ja mõtlema.

Töövihiku koostamisel on arvestatud sellega, et õpilane saaks ülesannetega ise hakkama, st noor töötab karjäärivihikuga iseseisvalt, ilma juhendamiseta. Vihikus on noorega kaasas sinine mehike, kes selgitab iga peatüki juures, miks see teema on oluline ja miks seda on vaja käsitleda.
Töövihik toetab küll karjääriõpetuse valikaine raames käsitletavaid teemasid, kuid ei ole selle tunni ainekava põhjal kokku pandud materjal. Loomulikult võivad kõik karjääriõpetuse valikaine ja ka teised aineõpetajad, sh klassijuhatajad, seda oma tundides kasutada ning aeg-ajalt õpilastele meelde tuletada.

Kellele? Töövihik on mõeldud kõikidele eesti keele õppekeelega 9. klasside õpilastele. Kui õpilane on kõik harjutused teinud, saab ta selle põhjal kokku panna oma karjääriplaani järgmiseks perioodiks. Vihikut saab noor taas kasutada 12. klassis või kutsekooli viimasel kursusel, kui ta seisab jällegi valiku ees. Selleks on vihikus uued harjutused. Seega saab noor võrrelda ja vaadelda enda arengut kolme aasta jooksul – kas ta mõtleb samamoodi või on tema plaanides toimunud mingid muudatused.

Miks? Nii mastaapset, samas konkreetsele sihtrühmale ja otse igale noorele suunatud karjääriplaneerimise toetamiseks mõeldud materjali pole Eestis varem välja antud. Töövihik pakub võimalust toetada igat põhikooli lõpetajat individuaalselt esimese edasiõppimisvaliku tegemisel. Oluline on juba põhikooli astmes õpilasi suunata, et nad oleksid erinevatest võimalustest teadlikud ning oskaksid teha edasiõppimise valikuid lähtuvalt oma võimetest ja huvidest.

Kes? Karjäärivihiku on välja andnud SA Innove ning koostanud SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse töötajad Mare Väli ja Kati Raudsaar ning Rajaleidja karjäärikeskuste karjäärispetsialistid Sirli Kriisa (Järvamaa), Marju Põld (Saaremaa), Eha Raav (Põlvamaa) ja Kaisa Tamkivi (Ida-Harjumaa).
Vihiku koostamisel tehti koostööd Eesti Õpilasesinduste Liiduga, kes kommenteeris ja andis tagasisidet noore pilguga. Vihiku valmimist toetas Euroopa sotsiaalfond ja elukestva õppe programm.

Kus? SA Innove saatis vihiku kõikidele eesti keele õppekeelega 9. klasside juhatajatele, kelle kaudu vihik õpilasteni jõudis. Selleks, et vihikust teaks võimalikult lai ringkond, saadeti see ka raamatukogudesse, sh külaraamatukogudesse, töötukassale, maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakondadesse ning kõrgkoolide karjäärikeskustesse. Kuna vihik sisaldab palju töölehti, harjutusi, teste ja ülesandeid, saavad seda oma töös kasutada ka teised õpilastega tegelevad inimesed.

Elektroonilisel kujul vihiku leiate aadressilt www.rajaleidja.ee/karjaarivihik.

Kati Raudsaar, SA Innove, karjääriinfo vanemspetsialist