Viljandimaa Rajaleidja keskuses toimub lastevanemate kool, mille eesmärgiks on aidata lapsevanematel mõista paremini oma last/lapsi, arendada oskust toime tulla keeruliste olukordadega, mis laste kasvatamisega ette tulevad ning vähendada sellega kaasnevat stressi. Iga kord on fookuses uus teema, lastevanemate kool on osalejatele tasuta.

Lastevanemate kooli loengud toimuvad:

  • Viljandimaa Rajaleidja keskuses aadressil Kauba 12, Viljandi                  kell 17.30-19.00*;
  • soovi korral haridusasutuses kohapeal.

* Vajalik eelregistreerimine hiljemalt loengule eelnevaks päevaks aadressil viljandimaa@rajaleidja.ee või telefonil 5886 0715. Kohtade arv piiratud!

 

2018. aasta teemad:

21. märts "Algklassiõpilase õpioskuste kujundamine lugemisel ja kirjutamisel." (Eripedagoog Kaie Tasane selgitab eripedagoogilisi võtteid kasutades, kuidas last lugemise ja kirjutamise õpetamisel toetada, tema sõnavara ja jutustamisoskust arendada, funktsionaalset lugemisoskust suunata. Lastevanemate kooli ootame 1-3. klassis õppivate laste vanemaid).

11. aprill "Miks häälik ei tule kõnesse?" (Logopeed Katrin Inso). Sihtgrupp eelkooliealiste ja 1.-3. klassis õppivate laste vanemad.

18. aprill "Teismelise maailma pääseb väikelapseeas rajatud silda mööda" (Psühholoog Ave Rohtla-Alp).

25. aprill "Lapse toetamine koolivalmiduse saavutamisel." (Logopeed Katrin Inso käsitleb teemasid: lapse sotsiaalsed oskused ja kommunikatsioon; lugemise ja kirjutamise eeloskuste arendamine; matemaatiliste oskuste arendamine).

03. mai "Oskuste õppe meetodi rakendamine." (Psühholoog Janika Kersten ja sotsiaalpedagoog Ave Visor tutvustavad, kuidas oskuste õpe on lõbus võimalus aidata lastel õppida uusi oskusi ja lahendada erinevaid probleeme. Oskuste õpe on lahenduskeskne meetod, mis lähtub põhimõttest, et oskus ei ole mittesoovitud käitumise lõpetamine, vaid õppimine, kuidas käituda soovitud viisil. Loengus tutvustatakse osalejatele oskuste õppimise konkreetseid samme. Loengu sihtgrupiks on 3-12 aastaste laste vanemad).

 

"Tuge vajav laps koolis. Haridusasutuste ja Viljandimaa Rajaleidja keskuse spetsialistide koostöö lapse arengu toetamisel." (Psühholoog Ave Rohtla-Alp).

"Lapse individuaalsuse märkamine ja toetamine koolieelses lasteasutuses." (Psühholoog Ave Rohtla-Alp).

"Õpilaste individuaalsuse märkamine ja toetamine I ja II kooliastmes. Individuaalne õppekava." (Psühholoog Ave Rohtla-Alp).

"Käitumisprobleemidega laps koolitunnis. Õpetaja toimetulek lapse agressiivse käitumisega." (Psühholoog Ave Rohtla-Alp).

 "Laste kõne arendamise võimalused." (Logopeed Katrin Inso).

"Individuaalse arenduskava koostamine." (Logopeed Katrin Inso).

"ATH lapse õpetamine ja arendamine koolieelses lasteasutuses.“ (Logopeed Katrin Inso).

"Lugemise eeloskuste kujundamine koolieelses eas." (Logopeed Katrin Inso).

"Distsipliin või karistus?" (Sotsiaalpedagoog Ave Visor käsitleb teemat, mil moel distsipliin aitab lapsel ennast turvaliselt tunda ja määrab, milline inimene temast kasvab. Loengus tutvustatakse osalejatele kasvatusteadlase Elizabeth Pantley neljaosalist distsiplineerimismudelit, mis räägib realistlikest ootustest lapse käitumisele. Loengu sihtgrupiks on 3-10 aastaste laste vanemad).

"Individuaalse õppekava ja käitumise tugikava koostamine ning rakendamine tuge vajavale lapsele". (Eripedagoog Kaie Tasane ja sotsiaalpedagoog Ave Visor annavad lühiülevaate individuaalse õppekava osas ning räägivad, kuidas käitumise tugikavade rakendamisega arendatakse laste akadeemilisi ja sotsiaalseid toimetulekuoskusi, et tugevdada nende enesehinnangut ja kuuluvustunnet. Põhieesmärk on aidata õpilastel oma käitumist teadvustada ja omandada selle üle isiklikku kontrolli viisil, mis austaks teiste õigusi. Sihtrühmaks on 7-15 aastaste laste vanemad ja haridusasutuse töötajad). 

"Individuaalse arengukaardi ja käitumise tugikava koostamine koolieelses lasteasutuses ja koolis." (Eripedagoog KaieTasane, sotsiaalpedagoog Ave Visor ja logopeed Katrin Inso annavad lühikirjelduse individuaalse õppekava osas ning räägivad, kuidas käitumise tugikavade rakendamisega arendatakse laste akadeemilisi ja sotsiaalseid toimetulekuoskusi, et tugevdada nende enesehinnangut ja kuuluvustunnet. Põhieesmärk on aidata õpilastel oma käitumist teadvustada ja omandada selle üle isiklikku kontrolli viisil, mis austaks teiste õigusi. Sihtrühmaks on 3-10 aastaste laste vanemad ja haridusasutuse töötajad). 

„Lapsevanema roll lapse karjäärivalikute toetamisel.“ (Karjäärinõustaja Katrin Lõhmus ja karjääriinfo spetsialist-karjäärinõustaja Jane Ivanova käsitlevad ühises vestlusringis järgmisi teemasid: kuidas aidata noorel tulevikku kujundada, lapsevanema erinevad rollid, kuidas rääkida lapsega tema tulevikust ning kust leida infot hariduse, elukutsete ja tööturu kohta).

 

2017. aasta teemad:

14.09 "Eripedagoogilised võtted õppima õpetamisel", sihtrühm: erinevas vanuses laste lapsevanemad (eripedagoog Kaie Tasane tutvustab erinevaid võtteid, kuidas last lugemise ja kirjutamise õpetamisel suunata ja toetada. Arutletakse, kuidas lapsel, vaatamata raskustele säiliks soov õppida ja uusi teadmisi omandada)

12.09 "Märka erilist last", sihtrühm: lasteaialaste vanemad (psühholoog Ave Rohtla-Alp räägib sellest, et iga laps on eriline. Väikelaste arenguperioodidest ja nende iseärasustest. Millal vajab eriline laps spetsialisti abi? Kuhu ja kelle poole pöörduda? Edukas koostöö spetsialistide ja lasteaiaõpetajatega)

07.09 "Toimetulek erinevate emotsioonidega", sihtrühm: erinevas vanuses laste vanemad (sotsiaalpedagoog Kati Arak, psühholoog Janika Kersten käsitlevad teemat, kuidas saab lapsevanem aidata lapsel oma tunnetega toime tulla ning millal pöörduda abi saamiseks psühholoogi või sotsiaalpedagoogi poole?)

06.09 "Kuidas logopeed saab toetada lapsevanemaid laste kõne arendamisel?", sihtrühm: lasteaialaste vanemad (logopeed Katrin Inso annab juhiseid lapse kõne ealisest arengust: kõnehäälikute korrektse häälduse saavutamisest, sõnavara laiendamisest ja grammatiliste vormide kasutamisest)

08.05 "Hüperaktiivne laps. Probleem või väljakutse?" (Psühholoog Ave Rohtla-Alp käsitleb teemasid: mis on aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH), kas hüperaktiivne käitumine = ATH ning kuidas hüperaktiivse lapsega kodus, lasteaias ja koolis toime tulla).

03.05 "Lapse toetamine koolivalmiduse saavutamisel." (Katrin Inso käsitleb teemasid: lapse sotsiaalsed oskused ja kommunikatsioon; lugemise ja kirjutamise eeloskuste arendamine; matemaatiliste oskuste arendamine).

07.02 "Oskuste õppe meetodi rakendamine." (Sotsiaalpedagoog Kati Arak ja psühholoog Janika Kersten tutvustavad oskuste õppe meetodit).

 

2016. aasta teemad:

26.10 "Lapsevanema roll lapse karjäärivalikute toetamisel." (Karjäärinõustaja Katrin Lõhmus ja karjääriinfo spetsialist teevad ettekande kuidas aidata noorel tulevikku kujundada, lapsevanema erinevad rollid, kust leida infot hariduse, elukutsete ja tööturu kohta).

27.04 "Lapse toetamine koolivalmiduse saavutamisel." (Katrin Inso käsitleb teemasid: lapse sotsiaalsed oskused ja kommunikatsioon; lugemise ja kirjutamise eeloskuste arendamine; matemaatiliste oskuste arendamine).

30.03 "Elu võimalikkusest koos teismelise lapsega." (Psühholoog Ave Rohtla-Alp käsitleb teemasid: murdeiga;  murdeeaga kaasnev füüsiline, emotsionaalne, sotsiaalne ja kognitiivne areng; piiridevajalikkus ja lapse tunnetega arvestamine; näited elust ja toimetulek teismelisega suhtlemisel).

23.03 "Lapsevanema roll lapse karjäärivalikute toetamisel." (Karjäärinõustaja Katrin Lõhmus ja karjääriinfo spetsialist teevad ettekande kuidas aidata noorel tulevikku kujundada, lapsevanema erinevad rollid, kust leida infot hariduse, elukutsete ja tööturu kohta).

22.02 "Kuidas taltsutada lohet?"  (Sotsiaalpedagoog Kati Arak ja psühholoog Janika Kersten teevad ettekanne lapse arengust, jonnist, päevakavast, piiridest ja kehtestamisest).

03.02 "Kuidas taltsutada lohet?“  (Sotsiaalpedagoog Kati Arak ja psühholoog Janika Kersten käsitlevad teemasid lapse arengust, jonnist, päevakavast, piiridest ja kehtestamisest).

 

2015.  aasta teemad: 

02.12 "Kooselu võimalikkust koos teismelise lapsega." (Psühholoog Ave Rohtla-Alp käsitleb teemasid: murdeiga;  murdeeaga kaasnev füüsiline, emotsionaalne, sotsiaalne ja kognitiivne areng; piiridevajalikkus ja lapse tunnetega arvestamine; näited elust ja toimetulek teismelisega suhtlemisel).

18.11 "Kuidas oma last paremini mõista ja toetada?" (Eripedagoog Kaie Tasane käsitleb järgmisi teemasid: märkamine, eeskuju, lapse enesekindluse kasvatamine, piiride seadmine kodus, koostöö kooliga; õpi-, käitumis-ja keskendumisraskused).

 14.10 "Kuidas taltsutada lohet?" (Sotsiaalpedagoog Kati Arak ja psühholoog Janika Kersten teevad ettekande lapse arengust, jonnist, päevakavast, piiridest ja kehtestamisest).

 23.09  „Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea.“ (Logopeed Katrin Inso ettekanne kõnearengu seaduspärasustest, lapse kõne eakohasest arendamisest ja kõne mõistmisest, lausete moodustamisest , grammatiliste vormide kasutamisest, jutustamisoskuse kujundamisest).

19.05 "Karjäär ja lapsevanema roll lapse karjäärivalikute tegemisel." (Karjäärinõustajad Katrin Lõhmus ja Marili Lenk annavad ülevaate tänapäeva karjäärimõistest ja muutustest õppimises ja töömaailmas).