Viljandimaa Rajaleidja keskuses toimub lastevanemate kool, mille eesmärgiks on aidata lapsevanematel mõista paremini oma last/lapsi, arendada oskust toime tulla keeruliste olukordadega, mis laste kasvatamisega ette tulevad ning vähendada sellega kaasnevat stressi. Iga kord on fookuses uus teema, lastevanemate kool on osalejatele tasuta.

Kõik lastevanemate kooli loengud toimuvad Viljandimaa Rajaleidja keskuses aadressil Kauba 12, Viljandi kell 17.30-19.00

* Vajalik eelregistreerimine hiljemalt loengule eelnevaks päevaks aadressil viljandimaa@rajaleidja.ee või telefonil 5886 0715. Kohtade arv piiratud!

 

2017. aasta teemad:

14.09 "Eripedagoogilised võtted õppima õpetamisel", sihtrühm: erinevas vanuses laste lapsevanemad (eripedagoog Kaie Tasane tutvustab erinevaid võtteid, kuidas last lugemise ja kirjutamise õpetamisel suunata ja toetada. Arutletakse, kuidas lapsel, vaatamata raskustele säiliks soov õppida ja uusi teadmisi omandada)

12.09 "Märka erilist last", sihtrühm: lasteaialaste vanemad (psühholoog Ave Rohtla-Alp räägib sellest, et iga laps on eriline. Väikelaste arenguperioodidest ja nende iseärasustest. Millal vajab eriline laps spetsialisti abi? Kuhu ja kelle poole pöörduda? Edukas koostöö spetsialistide ja lasteaiaõpetajatega)

07.09 "Toimetulek erinevate emotsioonidega", sihtrühm: erinevas vanuses laste lapsevanemad (sotsiaalpedagoog Kati Arak, psühholoog Janika Kersten käsitlevad teemat, kuidas saab lapsevanem aidata lapsel oma tunnetega toime tulla ning millal pöörduda abi saamiseks psühholoogi või sotsiaalpedagoogi poole?)

06.09 "Kuidas logopeed saab toetada lapsevanemaid laste kõne arendamisel?", sihtrühm: lasteaialaste vanemad (logopeed Katrin Inso annab juhiseid lapse kõne ealisest arengust: kõnehäälikute korrektse häälduse saavutamisest, sõnavara laiendamisest ja grammatiliste vormide kasutamisest)

08.05 "Hüperaktiivne laps. Probleem või väljakutse?" (Psühholoog Ave Rohtla-Alp käsitleb teemasid: mis on aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH), kas hüperaktiivne käitumine = ATH ning kuidas hüperaktiivse lapsega kodus, lasteaias ja koolis toime tulla).

03.05 "Lapse toetamine koolivalmiduse saavutamisel." (Katrin Inso käsitleb teemasid: lapse sotsiaalsed oskused ja kommunikatsioon; lugemise ja kirjutamise eeloskuste arendamine; matemaatiliste oskuste arendamine).

07.02 "Oskuste õppe meetodi rakendamine." (Sotsiaalpedagoog Kati Arak ja psühholoog Janika Kersten tutvustavad oskuste õppe meetodit).

 

2016. aasta teemad:

26.10 "Lapsevanema roll lapse karjäärivalikute toetamisel." (Karjäärinõustaja Katrin Lõhmus ja karjääriinfo spetsialist teevad ettekande kuidas aidata noorel tulevikku kujundada, lapsevanema erinevad rollid, kust leida infot hariduse, elukutsete ja tööturu kohta).

27.04 "Lapse toetamine koolivalmiduse saavutamisel." (Katrin Inso käsitleb teemasid: lapse sotsiaalsed oskused ja kommunikatsioon; lugemise ja kirjutamise eeloskuste arendamine; matemaatiliste oskuste arendamine).

30.03 "Elu võimalikkusest koos teismelise lapsega." (Psühholoog Ave Rohtla-Alp käsitleb teemasid: murdeiga;  murdeeaga kaasnev füüsiline, emotsionaalne, sotsiaalne ja kognitiivne areng; piiridevajalikkus ja lapse tunnetega arvestamine; näited elust ja toimetulek teismelisega suhtlemisel).

23.03 "Lapsevanema roll lapse karjäärivalikute toetamisel." (Karjäärinõustaja Katrin Lõhmus ja karjääriinfo spetsialist teevad ettekande kuidas aidata noorel tulevikku kujundada, lapsevanema erinevad rollid, kust leida infot hariduse, elukutsete ja tööturu kohta).

22.02 "Kuidas taltsutada lohet?"  (Sotsiaalpedagoog Kati Arak ja psühholoog Janika Kersten teevad ettekanne lapse arengust, jonnist, päevakavast, piiridest ja kehtestamisest).

03.02 "Kuidas taltsutada lohet?“  (Sotsiaalpedagoog Kati Arak ja psühholoog Janika Kersten käsitlevad teemasid lapse arengust, jonnist, päevakavast, piiridest ja kehtestamisest).

 

2015.  aasta teemad: 

02.12 "Kooselu võimalikkust koos teismelise lapsega." (Psühholoog Ave Rohtla-Alp käsitleb teemasid: murdeiga;  murdeeaga kaasnev füüsiline, emotsionaalne, sotsiaalne ja kognitiivne areng; piiridevajalikkus ja lapse tunnetega arvestamine; näited elust ja toimetulek teismelisega suhtlemisel).

18.11 "Kuidas oma last paremini mõista ja toetada?" (Eripedagoog Kaie Tasane käsitleb järgmisi teemasid: märkamine, eeskuju, lapse enesekindluse kasvatamine, piiride seadmine kodus, koostöö kooliga; õpi-, käitumis-ja keskendumisraskused).

 14.10 "Kuidas taltsutada lohet?" (Sotsiaalpedagoog Kati Arak ja psühholoog Janika Kersten teevad ettekande lapse arengust, jonnist, päevakavast, piiridest ja kehtestamisest).

 23.09  „Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea.“ (Logopeed Katrin Inso ettekanne kõnearengu seaduspärasustest, lapse kõne eakohasest arendamisest ja kõne mõistmisest, lausete moodustamisest , grammatiliste vormide kasutamisest, jutustamisoskuse kujundamisest).

19.05 "Karjäär ja lapsevanema roll lapse karjäärivalikute tegemisel." (Karjäärinõustajad Katrin Lõhmus ja Marili Lenk annavad ülevaate tänapäeva karjäärimõistest ja muutustest õppimises ja töömaailmas).