Lõputööd


Karjäärikäsitluse dünaamika: Eesti ja Saksa Üliõpilaste arvamused karjäärist (bakalaureusetöö)

Autor: Liis Raag
Juhendaja: Triin Vihalemm
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduskond
Tartu 2000

Bakalaureusetöös uuritakse karjääri olemust ja dünaamikat Eesti ja Saksa üliõpilaste arvamuste näitel. Uurimuse eesmärk oli võrrelda kahe ühiskonna üliõpilaste arvamusi karjääri kohta, seejuures keskenduti karjääri traditsioonilise ja kaasaegse käsitluse kõrvutamisele, mis oli ühtlasi töö teoreetiliseks osaks.

Uurimiseks viidi läbi semistruktureeritud intervjuud kümne Eesti ja kümne Saksa üliõpilasega. Respondentideks olid Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Konstanzi Ülikooli üliõpilased. Kõik intervjueeritud üliõpilased olid viimaste kursuste tudengid.

Bakalaureusetöö lühitutvustusKarjääri olemus ja naiste rahulolu karjäärivõimalustega (EENA case) (bakalaureusetöö)

Autor: Monika Ilves
Juhendaja: Elena Pruvli
Estonian Business School
Tallinn 2000

Püsilink kirjeleTrends in Estonian career counselling in the light of societal transformation and constructive framework (magistritöö)

Autor: Piret Jamnes
Juhendaja: Timo Spangar
Tallinna Pedagoogikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Psühholoogia osakond
Tallinn 2000

Püsilink kirjele

 
Labour Market: Mobility, Motivation and Outplacement (Tööjõuturg: mobiilsus, motivatsioon ja outplacement) (bakalaureusetöö)

Autor: Eveliis Pebre
Juhendaja: Ph.D Prof. Signe Krönström-Hanschmidt
Eesti Kõrgem Kommertskool, Rahvusvahelise Ärijuhtimise Bakalaureuseprogramm
Tallinna 1999

Töö eesmärk oli uurida probleeme, millega tööotsijad kokku puutuvad, analüüsida tööotsijate liikumist tööturul nii erinevate firmade kui erinevate tegevusvaldkondade vahel, uurida tööotsijate eelistusi uue töökoha leidmisel.

Töös on uuritud tööjõuturu konkurentsi ja omavahel võrreldud kolme erineva grupi – koondatute, Tallinna Tööturuameti klientide ja outplacement programmi läbinute töö leidmise kanaleid ja võimalusi ning nende hoiakuid otsitava töö suhtes. Autor uuris tööturul tööd otsivate haritud inimeste võimekust leida uus töökoht, nende eelistusi töökoha valikul jms. Uuriti nende mobiilsust enne koondamist- kui paljud inimesed vabatahtlikult tööd vahetasid, milliseid kanaleid nad töö leidmiseks kasutasid ja kas töö leidmise kanalid on aja jooksul muutunud.