Maikuus toimus veebitekstide koostamise koolitus info edastamisega tegelevatele spetsialistidele. Koolitusel omandati teoreetilised põhiteadmised ning kinnistati õpitut praktilise tekstitöötluse käigus. Muuhulgas harjutati tekstide lühendamist, järgimaks ühte põhireeglit: veebitekst on kuni poole võrra lühem paberil olevast tekstist. Lisaks üritati vabaneda mitmerealistest ja -mõttelistest lõikudest, asendades need sisutihedate täpp- või numberloeteludega. 

ABC ja F

Lisaks veebitekstide koostamise ABC-le sai F-täht erilise tähelepanu osaliseks. Inimeste pilgu liikumise trajektoori veebis võib võrrelda F-tähe kujuga. Seda tuleks arvestada teksti paigutamisel, asetades tähtsaimad tekstiosad eelnimetatud kohtadesse. Inimesed ei loe internetis tekste, vaid nö skaneerivad neid. Pilgu kinnistamiseks konkreetsele veebitekstile võiks artikli juures kasutada fotosid, videoid, graafikuid jms.

 Pildil näide sellest, kuidas inimesed skaneerivad oma pilguga veebitekste.

Kellele ja miks ma kirjutan?

Koolitaja sõnul on üks suurimaid vigu veebitekstide kirjutamise puhul see, et tekstides ei arvestata sihtrühma keelekasutuse eripärasid (nt noor ütleb „loomaarst“, aga erialaspetsialistid kasutavad samast ametimehest rääkides sõna „veterinaar“). Umbisikulise pöördumise asemel tuleks koostada tekst, mis kõnetab lugejat ning muudab tema otsuste tegemise protsessi. Teksti eesmärk ei saa olla lihtsalt see, et sihtrühm kirjutatu läbi loeks, edastatud info teadmiseks võtaks vms.

Kõigepealt võta ette tühi paber!

Hea pealkirja loomiseks tuleb võtta ette valge paberileht ja kirjutada sinna võimalik teksti pealkiri. Seejärel anda paber kolleegile ja küsida, kas tema saab aru, millist infot sellise pealkirjaga tekst sisaldab. Hea pealkiri on lühike, ent koosneb rohkem kui ühest sõnast, et anda edasi teksti mõte. Esimesed sõnad on tähtsad ja määravad ka muude tekstiosade puhul, kas teksti vastu hakatakse huvi tundma või mitte. Seetõttu on oluline luua ka konkreetne ja lööv sissejuhatus.

Sageli ei teata, et link on samuti sisu poolest pealkiri. Halb on kasutada linki „Loe siit“, sest see ei väljenda teksti sisu. Lingi nimetus peaks kirjeldama seda, mis lingi tagant avaneb. Kui lingist avaneb allalaetav fail, tuleks sellele ka lingi nimetuses viidata (s.t. lisada lingi järele faili tüüp ja maht).

Minimaalsest maksimum

Veebikeskkonna tekst peab olema sisutihe ja lühike. Lihtne reegel on järgmine: veebitekst on kuni poole võrra lühem kui paberil. Miks? Internetis materjale lugedes on inimese pilk hüplev ja valiv ning inimene võtab väga kiirest vastu otsuse selle kohta, kas lehel on talle vajalikku ja/või huvitavat infot või mitte.

Lühidusest hoolimata on veebitekstide puhul sisu väga oluline. Kui inimese tähelepanu on õnnestunud haarata ning talle tundub lehel olev info vajalik, jääb ta lehele juba kauemaks ning loeb ka pikemaid tekste.

Allikas: Veebitekstide koostamise koolitus, 15.05.2012 SA Innove