2008. aasta lõpus astus Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja kultuurinõukogu ajaloolise sammu – kinnitati uus karjääriteenuste valdkonna arenguid suunav resolutsioon „Elukestva nõustamise* parem integreerimine elukestva õppe strateegiatesse”.

Kinnitatakse, et nõustamine on jätkuv protsess, mis aitab inimestel sõltumata nende vanusest ja eluetapist määrata kindlaks oma võimed, oskused ja huvid, langetada õpingute, koolituse ja töötamisega seotud otsuseid ning kujundada oma elu hariduse, koolituse, töö ja muus vallas, kus on võimalik neid võimeid ja oskusi omandada ja/või kasutada. Nõustamine hõlmab mitmesuguseid individuaalseid ja kollektiivseid tegevusi, mis on seotud teavitamise ja nõustamisega, pädevuste hindamisega, toetamisega ning otsuste langetamise ja karjääri juhtimise õpetamisega.

Resolutsiooni põhisõnumid kutsuvad liikmesriike üles:

• Tugevdama riiklike elukestva õppe strateegiate raames elukestva nõustamise rolli kooskõlas Lissaboni strateegiaga ning haridus- ja koolitusalase Euroopa koostöö strateegilise raamistikuga.

• Vaatama vastavalt vajadusele riigi tasandil läbi nõustamispoliitika ja -tavad.

• Lähtudes riigi iseärasustest ja õigusest ning seades eesmärgiks toetada kodanike karjääriga seotud üleminekuid elu jooksul, rakendama järgmiseid juhtpõhimõtteid:
1. soodustada karjääri juhtimise oskuste** omandamist kogu elu jooksul;
2. hõlbustada kõigi kodanike juurdepääsu nõustamisteenustele;
3. arendada nõustamisteenuste kvaliteedi tagamist;
4. julgustada koordineerimist ja koostööd erinevate sidusrühmade vahel riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

• Kasutama ära Elukestva õppe programmi poolt pakutavaid võimalusi ning Euroopa struktuurifonde kooskõlas liikmesriikide prioriteetidega.

Väljavõte ametlikust tõlkest. Resolutsiooni täispikk eestikeelne versioon asub:
www.innove.ee/resolutsioon2008

Toimetaja kommentaar:
* in.k lifelong guidance; Eestis kasutatakse – karjääriteenused
** in.k career management skills ; Eestis kasutatakse – karjääriplaneerimisoskused