Eesti Tööturuamet ja Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove alustasid ESF meetme 1.1. projekti Kutse- ja õppevalikuid toetavate infomaterjalide koostamine ja levitamine elluviimist. Projekti partneriteks on veel Kutsekoda, Sotsiaalministeerium ja Eesti Ametiühingute Keskliit.
Katrin Hauk, Projektijuht

Kui enamuses riikides on kutse- ja õppevalikuid toetavad infomaterjalid kujunenud üheks peamiseks karjääriplaneerimist toetavaks abivahendiks, siis Eestis elukutseid puudutava info ühtne süsteem seni puudub. Viimaste aastate muutused tööturul ja uute ametite tekkimine on vajadust sellelaadse info järele veelgi teravdanud. Projekti raames ongi kavas luua kirjeldused nii erinevate kutsealade kui nende alla kuuluvate eraldiseisvate ametite kohta.

Tööturuamet ja kutsealade infomapid
Tööturuamet alustas kutsealade infot koondavate mappide koostamist 2004. aastal. Tänaseks päevaks on valminud 22 infomappi, projekti käigus on plaanis koostada 110 mappi lisaks. Valmivad kutseinfomapid saavad olema paberkandjal kasutatavad kõigis Tööturuameti osakondades ning noorte teavitamis- ja nõustamiskeskustes. Elektrooniliselt saab sama infoga tutvuda http://www.amet.ee/tta/index.jsp portaalis, kus juba valminud materjalid on ka praegu kättesaadavad. Projekti raames tõlgitakse infomappide sisu ka vene keelde.

Teabekeskus ja ametikirjeldused
 

SA Innove Karjäärinõustamise Teabekeskus arendab projekti raames edasi karjääriplaneerimist toetaval veebilehel Rajaleidja olevat ametikirjelduste andmebaasi. Iga ametikirjeldust hakkab täiendama vastav küsimustik, mille abil on kasutajal võimalus testida oma teadmisi antud ameti kohta. Projekti käigus valmib kokku 150 ametikirjeldust ja küsimustikku.

Loodavad kutsealade ja ametite kirjeldused töötatakse välja kõigi projektipartnerite koostöös teineteist täiendavate materjalidena. Ka veebipõhiselt ühendatakse kaks veebilehte ristviidete ja selgitavate tekstide kaudu.
Päevakorral on koostöö hetkel veel ettevalmistamisel oleva projektiga Tunne ametit, mille raames saaksid senised tekstilised kirjeldused värvikat täiendust pildilis-sõnaliste videoklippide ja fotoseeriate näol.

Kellele ja millal?
Projekti sihtrühmadeks on eeskätt kooliõpilased ja esmakordselt tööturule sisenevad noored. Samuti ka täiskasvanuid, kes vajavad kutseinfot tööalase välja- ja ümberõppe ning töökoha valikuga seotud otsuste tegemiseks. Igapäevaseks töövahendiks peaksid uued materjalid kujunema kõigile karjääriplaneerimist toetavatele spetsialistidele ja õpetajatele.

Esimesed projekti raames valmivad materjalid jõuavad kasutajateni septembris. Projekt lõpeb 2007. a. novembris.