Avastuseni jõutakse kogemuse abil. Tänapäeval on paljude oma ala spetsialistide jaoks olulisel kohal kogemuste jagamine. Üks tõhusaid kogemuste jagamise ja nendest õppimise viise on õpiränne.

Eesti karjäärispetsialistidel on võimalus käia välismaa kolleegide juures oma teadmiste, oskuste ja kogemuste pagasit suurendamas Academia projektide raames – kahjuks ei ole kõigil soovijatel võimalik nendes osaleda.
Tartu Kutsehariduskeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse (IKNK) ehk Tartu Rajaleidja keskuse meeskond otsis õpirändamiseks võimalusi erinevatest projektidest ning koostööpartneritelt.

Aastal 2010 võtsid Taani karjäärispetsialistid ühendust meie keskusega ning uurisid Eestisse tuleku võimalusi. Loomulikult olime koostööst väga huvitatud – eriti Taaniga, kus on teatavasti arenenud ja jätkusuutlik karjääriteenuste süsteem. 2010. aasta mais tulidki Tartusse nädalaks neli Taani karjäärinõustajat. Kohtumiste käigus tutvuti mõlema riigi haridus- ja karjääriteenuste süsteemiga, arutati töömeetodeid, vaadati andmebaase ning külastati erinevaid karjääriteenuste seisukohalt olulisi asutusi. Koostöö Taani kolleegidega sujus ülihästi – nendega suhtlemisel tekkis mõte korraldada ka vastukülaskäik.

Tartu keskus pakub noortele erinevaid nõustamisteenuseid, sh ka MSN-nõustamist. Üritades ajaga ja tehnika arenguga sammu pidada, mõtleme ka muudele võimalustele ja lahendustele. Seega sai kavandatava reisi eesmärgiks Taanis kasutatavate karjäärinõustamise metoodikate, üleriigilise kliendiandmebaasi ja selle tööpõhimõtetega tutvumine ning e-nõustamise võimaluste uurimine.

Idee elluviimiseks kirjutatud Leonardo da Vinci õpirändeprojekt “Learning from the Experience of the Danish Career Services Professionals” osutus edukaks ja 2011. aasta septembris sõitis Tartu IKNK meeskond Taani kolleegidele külla. Vastuvõtvaks asutuseks oli Birkerødi linnas asuv UU-Sjælsø Noorte Karjäärinõustamiskeskus. 6-päevase õpirände tegevuskava oli tihe ja töine – külastasime noorte karjäärinõustamiskeskusi (UU-Sjælsø Birkerødis, UU-Vest Frederikssundis), töökeskust FUUA Farumis, noortekeskust, põhi- ja üldhariduskooli Frederikssundis, gümnaasiumi ja kutsekooli Hllerødis ning tutvusime erinevate noortele pakutavate karjääriteenustega.


Grupipilt Taani kolleegidega

Väärtuslik töökogemuslik kohtumine oli ümarlaud Taani e-nõustamise projekti eGuidance eestvedaja Kristen Hans Larseniga ja projektile tehnilist tuge pakkuva firma Schultz Publishing and eVejledningen esindaja Hahn Larseniga. Tutvusime kohalike e-nõustamise võimalustega, milleks on ühte üleriigilisse süsteemi koondatud ja ühtselt koordineeritavad teenused. E-nõustamist saab erinevatel viisidel: telefoni, e-posti, SMS-i, vestlustoa ja hotline´i teel. Teenuse pakkujaid on süsteemis 37, nendest 12 töötab projektis täiskohaga.

Põnev oli arutleda Taani kolleegidega mõlema riigi spetsialistide jaoks päevakajalistel teemadel: kuidas ennetada ja vähendada koolist väljalangevust, töötada erivajadustega noortega, motiveerida passiivseid kliente, jõuda teenust vajava sihtrühmani jne. Lisaks sai avardada silmaringi, tutvudes nii Taani haridussüsteemi ülesehitusega üldiselt kui ka individuaalse lähenemise võimalustega HEV laste ja noorte puhul. Ühiseid teemasid oli palju ja arutelusid jätkus kõikideks päevadeks. Meie vastuvõtjad olid väga külalislahked, särasilmsed ja asjalikud ning tänu neile tundsime ennast kodust eemal olles väga mõnusalt.

Taani karjääriteenuste süsteemist on tõepoolest väga palju õppida. Tõsi küll, karjääriteenuste finantseerimine Taanis erineb Eesti omast ning karjääriteenuseid pakkuvate asutuste ja programmide käsutuses on rohkem ressursse. Taani karjäärinõustamissüsteem on ühtne, koordineeritud ja kliendile orienteeritud. Erinevate haridusasutuste ja nõustamiskeskuste, riigi ja omavalitsuste vaheline koostöö Taanis on tihe ja produktiivne. Töötatakse ühiselt noore hüvanguks, arvestades iga õppuri võimeid, võimalusi ja huve.

Õppisime tundma ka kohalikke karjääriteenustega seonduvaid probleeme ja seda, mis on oluline kohalike teenuste arendamisel.Õpirännates avastad, et ka mujal maailmas pürgitakse samade eesmärkide poole. Kuna üks või teine viis on juba ära proovitud, võimaldab kogemustest õppimine säästa ressursse Eesti teenuste arendamisel. Seepärast on alati tark vaadata ringi enne, kui alustada uue projekti või teenusega. Võimalik, et ei peagi ratast leiutama, vaid tasub kaasaegseid „sõiduvahendeid“ maale tuua ja neid oma oludele kohandada.


Martin Medar, Tartu KHK Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse juhataja