Ülemaailmse majanduskriisi olukorras on suurt tähelepanu pööratud karjääriteenuste parendamiseks riskirühma kuuluvate noorte seas ja seda sotsiaalse kaasatusega, aktiivse osalemisega elukestvas õppes ning sujuva lõimumisega tööellu.

Cedefopi uuring Riskirühma kuuluvate noorte nõustamine töötama õppimise abil pöörab tähelepanu karjääriteenuste meetmetele ja initsiatiividele kogu Euroopas, abistamaks kooli lõpetamisel ja üleminekul koolist tööle eelkõige neid noori, kellel on risk põhikoolist välja langeda või kes on juba seda teinud.

Karjäärispetsialistid peaksid õppima seda, kuidas saavutada hea koostöösuhe riskigruppi kuuluvate noortega. Lisaks on noore toetamisel ülioluline lapsevanemate kaasamine ning koostöö kompetentsete õpetajate, noorsoo- ja sotsiaaltöötajatega, tööturu- ning tervishoiuteenuste pakkujatega.

Cedefopi uuringu tulemused peaksid julgustama kõiki Euroopa Liidu liikmesriike aktiivsemale tegutsemisele karjääriteenuste pakkumisel riskirühma kuuluvatele noortele. Üldeesmärk on noortele inimestele heade tingimuste loomine üleminekul noorukieast täisväärtuslikku täiskasvanuikka, kus märksõnadeks on karjääri- ja õppimisvõimaluste paljusus, õnnelik isiklik elu ja lapsevanemaks olemine, rahaline sõltumatus ning oma kodu.

Uurimuse kokkuvõte asub Cedefopi koduleheküljel www.cedefop.europa.eu > Publications > Guiding at-risk youth through learning to work

Cedefop* (Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus) tegutseb eesmärgiga edendada Euroopa elukestva õppe valdkonda kogu laienenud ELis. Selleks pakutakse teavet ja analüüse kutseõppesüsteemide, sellealase poliitika, uurimistegevuse ja praktika kohta.