Karjäärituule 8. numbris ilmus artikkel, mis tutvustas karjääriteenuste koostöökogu loomise ideed. Järgnevalt saab lugeda meie suvistest tegemistest.


Margit Rammo, SA Innove Karjäärinõustamise Teabekeskus

Võimalikud osapooled küsitlusringis
Karjääriteenuse koostöökogu loomise strateegilise kava eelnõu saadeti tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks kõigile võimalikele huvitatutele. Hoolimata suurest suvest, laekus 94 eri arvamust: reageerisid Riigikogu komisjonide liikmed, ministeeriumide ja nende allasutuste esindajad, erialaorganisatsioonid, ettevõtjad, õpilased-üliõpilased, teenusepakkujad jpt.

Positiivne ja aktiivne suund
Kõik laekunud vastused ja ideed on enamjaolt toetavad. Positiivne oli kõigi vastanute sajaprotsendiline valmisolek töös osalemiseks, ettepanekuid tehti osaliste ringi laiendamiseks. Juhtrühm sai vaagimiseks arvamusavaldused koostöökogu juriidilise vormi, kodulehe käivitamise ja eelarvestamise kohta. Paljud arvamused puudutasid tulevikuküsimusi – nõustajate „varumehi“, täienduskoolitust ning mõistete selgeks rääkimise vajadust. Arenguruumi on kogu valdkonna arengus ning lihtsam on teha seda ühiselt ja teineteist toetades.

Juhtrühma kohtumine
Karjääriteenuste koostöökogu juhtrühma kuuluvad esindajad viiest asutusest: Haridus- ja Teadusministeeriumist, Sotsiaalministeeriumist, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Tööturuametist ning SA Innove Karjäärinõustamise Teabekeskusest. 6. septembril toimus juhtrühma viies kohtumine, mille eesmärgiks oli arutada tagasisidet ja täiendada vastavalt strateegilise plaani eelnõu.

Toetudes 2006. aasta kevadel valminud karjääriteenuste uuringu analüüsile ja laiapõhjalisele osapoolte ringi tagasisidele, on juhtrühma liikmed üksmeelsel veendumusel, et Eesti karjääriteenuste koostöökogu loomine tuleb reaalselt käivitada.

Loodava koostöökogu tegevuse peamiseks eesmärgiks on tervikliku karjäärinõustamisteenuse osutamise süsteemi väljatöötamine. 27. septembril toimus osapoolte ringile suunatud seminar, kus esitleti koostöönäidete kogumikku. Kõigest täpsemalt www.innove.ee/teabekeskus

Osapoolte tagasisidet analüüsis Anu Allekand