Ericsson Eesti väärtustab töötajate pikaajalist sidumist ettevõttega, mistõttu töötajate karjääri juhtimine ja nende arengu planeerimine, k.a rotatsioonivõimaluste pakkumine on Ericssoni jaoks olulised teemad. Ericssoni personalijuht Ülle Matt on läbinud Fonteses karjäärinõustaja väljaõppe ning eelmise suve lõpul toimunud kohtumisel tundsid Ülle Matt ja koolitusspetsialist Grete Kaal huvi, kas Fontes oleks valmis pakkuma ka Ericssoni teistele personalitöötajatele samalaadset väljaõpet.

Koos Ericssoniga panime paika ootused programmi suhtes ja ajaraami ning hilissügisel alustasimegi karjäärinõustamise programmiga. Osales kokku 14 inimest – enamik neist personaliosakonna töötajad ja lisaks juhte teistest osakondadest. Koostööpaarid moodustasime ühes Ericssoniga ning leppisime kokku ka konfidentsiaalsuses – rühmakaaslased ei teadnud, kes kellega koostööd teeb.

Programm koosnes viiest töötoast ja nõustamispraktikast. Töötubades tutvustati osalejatele karjäärinõustamise olemust ja peamisi teooriaid, karjääriplaneerimise protsessi ning stiile, karjäärinõustamist organisatsioonis, aktiivset kuulamist ja tagasiside andmise põhimõtteid. Töötoad sisaldasid palju praktilisi harjutusi ja anti ka kodutöid. Praktika raames tuli pidada kolm-neli nõustamiskohtumist Ericssoni-siseste nõustatavatega, kes soovisid saada karjäärinõustamist.

Ühes töötoas oli meie külaliseks Tallinna Vee personalijuht Estel Pukk, kes rääkis, kuidas karjäärijuhtimine ja nõustamine on nende ettevõttes korraldatud. Fontes kogus programmi jooksul tagasisidet nii nõustatavatelt kui ka nõustajatelt, et näha, kuidas koostööga rahul ollakse. Igal koostööpaaril oli olemas Fontese tugiisik, kelle poole sai vajaduse korral abi saamiseks pöörduda.

      Ericssoni karjäärinõustamise koolitusgrupp

Üks viiest töötoast oli pühendatud mitmesugustele nõustamisel kasutatavatele meetoditele: metafooridele, visualiseerimisele, skaaladele, mõttekaardi tehnikale (mind mapping), liikumisharjutustele, lugude jutustamisele (storytelling), aktiivse nõustamise meetoditele, muusika kasutamisele jne. Programmi ajal kaalus iga osaleja ka isiklikke karjäärialternatiive ning programmi lõpul koostas igaüks enda personaalse nõustajaprofiili, kus analüüsis oma tugevaid külgi ja võimalikke riske nõustajana.

Ericssoni karjäärinõustamise programm lõppes nõustamisprojektide kaitsmisega, kus kõik osalejad esitasid läbitud nõustamisprotsessi analüüsi. Rühmakaaslased hindasid kolleegide esitlusi ja kõige lõpuks jagati tunnistusi. Programmi viisid Fontese esindajatena ellu Tiiu Allikvee ja Piret Jamnes, assisteeris Kristina Udras. Ericssonis koordineeris programmi Grete Kaal.

Fontesel oli suur rõõm töötada nii pühendunud rühmaga! Personalitöötajad hakkasid õpitut kohe töökohal rakendama ja juhid kasutasid omandatud nõustamismeetodeid arenguvestlustel, mis toimuvad Ericssonis kord aastas.

Ericssoni personalijuhi Ülle Mati ja koolitusspetsialisti Grete Kaalu kommentaar:
"Väärtustame kõrgelt töötajate karjäärialast kasvu ning mõistame, et selle võimaldamiseks peame oma töötajatel aitama selgusele jõuda nende soovides, valikutes – mitte ainult tööalaselt, vaid elus üldiselt. Oleme väga rõõmsad, et tegime algust oma karjäärinõustajate väljaõpetamisega, ning kindlasti jätkame nõustajate täiendamist ja oma töötajate karjäärivõimaluste avardamist! Väljaõppe saanud karjäärinõustajad aga jätkavad juba iseseisvat nõustamist ettevõtte töötajate hulgas."

 

Tiiu Allikvee
Fontes PMP OÜ karjäärinõustaja