Kai Kukk
hariduslike erivajaduste nõunik
Haridus- ja Teadusministeerium


 

Töötamine tähendab tänapäeval enamusele inimestele palju enamat kui lihtsalt tööl käimist ja raha teenimist. Iga erivajadusega inimese jaoks on aga töö võtmeks, mis avab talle tee ühiskonda, iseseisvasse ellu ja mitmekülgsete inimsuhete juurde. Tööturul konkureerimiseks on vajalik hea kutsealane ettevalmistus, mis põhineb sobival kutse-, eri- ja ametiala valikul. Ka erivajaduse korral tuleks valida selline ala, kus inimese võimed ja anded leiaksid maksimaalset rakendust. Selle keerulise ülesandega tuleb ta toime koostöös karjäärinõustajaga, kes oskab välja tuua ka neid võimeid, mis üldhariduskoolis õppides on mingil põhjusel varju jäänud. Karjäärinõustaja ülesanne on toetada erivajadusega noort erialaste valikute tegemisel, õpingute planeerimisel ning lisaks tema kui isiksuse arengus tervikuna.

Nii üldhariduse kui kutseõppe korraldamisel erivajadustega õpilastele lähtutakse võrdsete võimaluste loomise ja kaasava hariduse põhimõtetest – hariduse kättesaadavusest, selle kvaliteedist ja võimalusest konkureerida tööturul. Kutseõppeasutused loovad tingimusi erialaste teadmiste ja oskuste omandamiseks kõigile õppuritelele, sh ka erivajadustega õpilastele. Õppetöö paindlikumaks muutmiseks kohandatakse õppekavu vastavalt õppuri soovile ja vajadustele, koostatakse individuaalseid õppekavu, lähtudes isiku rehabilitatsiooniplaanist. Individuaalsed kavad peavad sisaldama ka sotsiaalseks toimetulekuks vajalikku koolitust, kuna eesmärgiks on seatud, et kutseõppeasutuse lõpetamisel saaks ka erivajadusega isikust motiveeritud ja õppimisele orienteeritud inimene, kelle käsutuses on kõik tööks vajalikud teadmised ja oskused ühiskonda integreerumiseks.

Karjääri- ja töövaliku nõustamine on tegevusvaldkond, kus ristuvad erinevad huvid: õppur vajab nõu oma haridustee kavandamisel ja töö leidmisel; tööandjad vajavad sobivat tööjõudu; ühiskond vajab arenguks inimressurssi; õppeasutused on huvitatud erivajadustega õpilaste toetamisest hariduse edukal omandamisel. Et nõustamine seisab nende vajaduste ristumiskohas, on nõustamisteenuse pakkuja jaoks oluline kõiki neid aspekte arvestada.