Tänapäeva noored kasvavad üles infoühiskonnas, kus üheks olulisemaks strateegiliseks ressursiks on info ja teadmised. Iga päev seisavad noored silmitsi info üleküllusega nii televisioonist, internetist, ajalehtedest kui ka aruteludest teistega.
 

Helen Uustalu, Eesti Noorsootöö Keskus

Mitte ainult info hulk ei ole hüppeliselt suurenenud, vaid ka infovahetuseks on rohkem võimalusi. Võib tunduda, et kõik on suurepärane: igasugust informatsiooni on palju ning kõik on kättesaadav. Kuidas peaksid noored selles infotulvas orienteeruma ning vajaliku teabe üles leidma?

Selles olukorras tuleb appi noorteinfo – noortele arusaadaval viisil ja vormis esitatud ühiskonnalane info, mis on oluline noortele tuleviku planeerimise seisukohast (nt info õppimis-, töötamisvõimaluste, koolituste-kursuste, rahvusvaheliste noorteprogrammide jm kohta), toetab noorte heaolu, õigusi ja tervist (nt info ühiskonna, seaduste, toetuste, keskkonna ja säästva arengu, eluaseme, transpordi, tervise, raha, suhete jm kohta) ning sisaldab ülevaadet enesearenduse, harrastustegevuse ja vaba aja sisustamise võimalustest (nt info hobide, sportimisvõimaluste, vabatahtliku tegevuse, huvitegevusasutuste ja -ringide, noorteorganisatsioonide, avatud noortekeskuste, meelelahutusürituste jm kohta).

Noorteinfo eesmärgiks on suurendada valikuvõimalusi, mis oleksid noortele kättesaadavad, pakkudes avalikust elust otsest või kaudset teavet ning võimaldades nii noortel lihtsamini teha iseseisvaid valikuid oma elu korraldamisel.

Noorteinfo ja teavitamine on üheks prioriteediks ka Euroopa tasandi noortepoliitikas. Suurt rõhku pööratakse noortele mõeldud informatsiooni kättesaadavuse, kasutajasõbralikkuse ja kvaliteedi tõstmiseks. Kvaliteedi arendamisel mängib võtmerolli erinevate noorteinfovõrgustike omavaheline koostöö ja noorteinfoga tegelevate spetsialistide koolitus.

2001. aastal töötasid Euroopa Noorte Info ja Nõustamise Agentuuri ERYICA eksperdid, lähtudes Euroopa Noorteinfo Harta põhimõtetest, välja Noorteinfotöötajate miinimum baaskoolituse moodulid. Sellise koolituse loomisidee käidi välja ERYICA võrgustiku liikmesorganisatsioonide poolt, et tekiks ühtne alus, mille baasil koolitada uusi ning väheste kogemustega noorteinfo ja teavitamisega tegelevaid spetsialiste.

45tunnine koolitusprogramm koosneb lühikestest teoreetilistest loengutest, töötubadest ja simulatsioonimängudest nelja erineva mooduli teemadel:
1) Noorteinfo teoorias ja praktikas: annab ülevaate noorteinfo teenuste ajaloost ja teooriast, noorteinfo ja teavitamise erinevatest lähenemisviisidest ja struktuuridest, noorte teavitamise põhimõtetest ning põhilistest noorteinfot ja teavitamist reguleerivatest dokumentidest;
2) Noorte infovajadused, informatsiooni analüüsimise ja süstematiseerimise oskused ning info levitamine: tutvustab noorte infovajaduste väljaselgitamist, info analüüsimise ja süstematiseerimise oskusi, eetikat teabe edastamisel ja arhiveerimisel ning info kättesaadavamaks ja atraktiivsemaks muutmist noorte jaoks, selle esitlemist ja levitamist noortele;
3) Noorteinfotöötaja pädevused ja oskused: käsitleb infotöötaja põhilisi suhtlemisoskusi, erinevate teavitamis- ja suhtlemistehnikate rakendamist teavitustöös, enda ja kliendi kaitsmist, kommunikatsiooni teooriat ja praktikat ning enda võimete hindamist;
4) Praktilised ülesanded ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamine: annab ülevaate noorteinfotöötaja kohustustest, võimetest ja vastutusest, igapäevatöö korraldamisest ja planeerimisest, info ja statistika tõlgendamisest ja kasutamisest igapäevatöös, anonüümsusest ja konfidentsiaalsusest, interneti rollist ja interneti kasutamise oskustest noorte teavitustöös ning professionaalsusest.

2002.a koolitas ERYICA välja 14 spetsialisti 9 riigist (s.h. ka Eestist), kes oleksid võimelised koolituse sisu vastavalt oma riigi olukorrale noorteinfo ja teavitamise vallas kohandama ning oma emakeeles läbi viima. Eestis toimus koolitus maakondlike teavitamis- ja nõustamiskeskuste töötajatele esmakordselt 2004. aasta hiliskevadel.

Käesoleva aasta kevadel korraldas koolituse Suurbritannia Walesi piirkonna noorte teavitamise teenuseid koordineeriv Canllaw Online. Kokku osales üritusel 30 spetsialisti: Suurbritanniast, Belgiast, Norrast, Soomest, Eestist, Ungarist, Slovakkiast, Tšehhist, Portugalist, Bulgaariast, Sloveeniast ja Keeniast. Koolituse läbinud said sertifikaadid ning valmistuvad õpitut edasi andma noorteinfospetsialistele oma kodumaal, kes igapäevaselt tegelevad erinevates vormides noorte teavitamise ja noorteinfo levitamisega.

Eestis on planeeritud koolitus korraldada käesoleva aasta novembris ja selle sihtgrupiks on maakondlike teavitamis- ja nõustamiskeskuste töötajad.