Ettevõtliku ellusuhtumise ja ettevõtlusoskuste edendamine hariduse kaudu on seatud Euroopa Liidu poliitiliste tegevuskavade keskmesse. Mida selle all mõeldakse?
 


Tiia Randma, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Ettevõtlus on dünaamiline ja sotsiaalne protsess, kus üksikisikud, kas siis üksi või üheskoos, määratlevad uuendusvõimalused ja tegutsevad sihipäraselt nende elluviimise eesmärgil, olgu siis sotsiaalses, kultuurilises või ärilises kontekstis. Ettevõtluskompetents aitab muuta ideed tegelikkuseks, seda nii üksikisiku, kohaliku kogukonna kui ka ettevõtte tasandil. Ettevõtluskompetentsi all mõistetakse nii ettevõtlikkuse kui hoiaku – loovus, uuenduslikkus ja riskijulgus – arendamist kui ka konkreetsete (äri)ideede realiseerimiseks vajalike oskuste õpetamist.

Ettevõtlusest hariduses
Euroopa Komisjoni Ettevõtluse ja Tööstuse Peadirektoraadi korraldamisel toimus Oslos ettevõtlushariduse alane konverents Entrepreneurship Education in Europe – Fostering Entrepreneurial Mindsets through Education and Learning, kus oli osavõtjaid 33 riigist. Konverentsi ettekannete ja töötubade arutelusid kokku võttes tõdeti, et enamikus Euroopa riikidest on vaja uue ettevõtjate põlvkonna kasvatamiseks tegeleda sihiteadlikumalt ettevõtluskoolitusega. Ettevõtlusvaimu kasvatamiseks hariduse kaudu on vaja, et

ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet mõistetakse ühiskonnas laiemalt kui ainult nn äriplaaniõpetus;
ettevõtlushariduse edendamise üldstrateegiat arendab valitsus, kusjuures hea koostöö majandus- ja hariduspoliitika kujundajate vahel on kriitilise tähtsusega;
haridusametnikud tunnustavad ja mõistavad ettevõtluskoolituse olulisust, rakendavad vastavad teemad ametlikult erinevate haridustasemete riiklikesse õppekavadesse, julgustavad ja juhendavad koole nende programmide kasutuselevõtul ning toetavad koolide sellealaseid tegevusi;
arengute kavandamisel toetutakse olemasolevatele võrgustikele, neid süstematiseerides ja sidustades;
õpetajatel on võimalik saada eriettevalmistust nii esma- kui ka täiendusõppes;
koostöö haridusasutuste ja kohaliku kogukonna, sh ärimaailma vahel on sisuline ja regulaarne.

Märka võimalusi ja tee need teoks!
Sellist pealkirja kannab Norra ettevõtlushariduse strateegia 2004–2008. Euroopa mandril ongi tulevaste ettevõtlike inimeste teadlikul kasvatamisel kõige rohkem ära teinud norralased. Nii strateegia, plaanipärane ettevõtluskoolitus kõikidel haridustasemetel kui ka haridus- ja majandusministeeriumi sellealane hea koostöö leidsid konverentsil korduvalt äramärkimist. Norras lähtutakse põhimõttest, et ettevõtlikkust on vaja arendada kõigil inimestel. Ettevõtlusõpe on kohustuslik kõigis koolitüüpides igal haridustasemel.

Eesti ja ettevõtlusõpe
Meil Eestis on ettevõtlike inimeste kasvatamisel üksjagu arenguruumi. Tänased gümnaasiuminoored näevad ennast tulevikus pigem palgatöötajana. Uuringute põhjal on ainult 8% neist mõelnud tulevikus oma ettevõtte asutamisele. Samas on just ettevõtlus innovatsiooni, konkurentsivõime ja majanduskasvu oluline ajendaja. Ettevõtlikkuse väärtustamisel ja ettevõtlikkusele suunamisel on oluline roll ka karjäärispetsialistidel. Loodan südamest, et leiate konverentsimaterjalidest mõndagi huvitavat ja kasulikku kasutamiseks igapäevatöös. Märka võimalusi ja tee need teoks!

Konverentsi ettekannete ja töötubade materjalid, samuti Euroopa Komisjoni poolt läbiviidud uuringud ja soovituslikud dokumendid liikmesriikidele on kättesaadavad siin.