Tugimaterjal ettevõtete ja koolide koostöö edendamiseks „Samm töömaailma“ 2013 (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Karjääriotsuste langetamiseks on vaja mõista hariduse ja tööturu vahelisi seoseid.

Erinevad uuringud on esile toonud, et kutseõppest ja kõrgharidusest väljalangemise põhjuseks on valesti valitud eriala ja juhuslikud valikud. Noored ei tea õppima asudes, mis on eriala sisu ja väljund tööturul.

Enne erialaõpingute algust on oluline omada ettekujutust nii erialast, kui ka sellest, mis tööd erialase ettevalmistusega teha saab ehk millist tööd tööturg pakub selle eriala lõpetajale.

Töömaailma erinevate tegevusvaldkondade, töökeskkondade, ametite, töö sisu ja töökorralduse ning seadmetega  jms tutvumiseks on erinevaid võimalusi. Töövarjuks olles ja huvipakkuvat tööd vaadeldes saab õpilane vastused just teda isiklikult huvitavatele küsimustele. Õpilane saab enda jaoks püstitada asjakohased küsimused, kui ta teab, mida on mõistlik erinevate ametite või elukutsete puhul analüüsida ja võrrelda. 

Hästi kavandatud ettevõtte külastus peakski andma õpilasele piisava info ja arusaama sellest, mida põhimõtteliselt on vaja erinevate ametite ja tööalade puhul jälgida/vaadelda, võrrelda ning analüüsida, et enda jaoks nii huvipakkuv kui ka sobiv tööala avastada. 

Ettevõtte külastused rikastavad koolielu, pakuvad õpilasele erinevaid silmaringi avardavaid kogemusi, võimaldavad õpetajatel erinevad õppeained tervikuks lõimida ja siduda teoreetine õpe tegeliku eluga.

Enne ettevõttesse minekut on nii õpilastel kui õpetajal kasulik tutvuda ametite ja kutseala kirjeldustega ametid.rajaleidja.ee lehel. Õpilastele soovitage lugeda artiklit "Millisel erialal õppida?". 

 

 HITSA Innovatsioonikeskus on rahvusvahelise projekti inGenious raames tõlkinud koolide ja ettevõtete koostööd käsitleva juhendi. Tegemist on praktilise materjaliga, mis pakub näpunäiteid  meeles pidamiseks, kui kavandatakse nii ühte kooli ja ettevõtte külastust või pikemaajalisemat koostööd. 

Vaata erinevatel ametitel töötavate inimestega tehtud videod.
Lühivideod, kus tutvustatakse erinevaid tegevusi ja valdkondi.
 

Projekti "Tunne tööd" - juhendmaterjaliga. Õppekäik ettevõttesse (pdf) 
Koostanud Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

 

Kasulikku lugemist noorte töötamise teemal

Noorte töötamisega seotud seadusandlus

 Noortöötajate ohutus - nõuanded juhendajatele

 Noorteseire aastaraamat 2012

James O`Brien on öelnud: „Töö on oluline mitmel põhjusel. Töö mitte ainult ei taga meile vahendeid ellujäämiseks, vaid annab meile ka sotsiaalse rolli, mis mõjutab seda, kuidas me ennast näeme ja kuidas teised meid näevad. Töö tõstab meie staatust ühiskonnas, milles me elame ja annab meile võimaluse isiklikuks ja professionaalseks arenguks.”

 

Lisaks vaata joonist  „Hariduse ja tööturu vahelised seosed“