Tanel Jürjenson
Valgamaa Noorte Teavitamise ja Nõustamise Keskus

Kutsesuunitlustöö üheks heaks vormiks on kindlasti õppekäikude korraldamine ettevõtetesse.

 

Miks?

Väidetavalt keskmine põhikoolilõpetaja väärtustab kolme asja: raha/töötasu, võim/ prestiiž ja kuulsus. Töötava inimese jaoks on seevastu oluline, et ta saab tegelda enda jaoks meeldivate asjadega ja õhkkond tööjuures on hea – raha pole enam sugugi peamiseks motivaatoriks ehk tööd ei tehta ainult materiaalse kasu pärast. Samavõrd oluliseks muutuvad eneseteostus, tunnustus ja toetus, võimete kasutamine ja arendamine ning kindlasti töökeskkond. Seega pole põhjust kahelda, et õpilane võiks tulevase ameti tegeliku töökeskkonnaga tutvuda enne õpingute algust.

 

Kuidas korraldada?

Tuleb vaid vaadata ringi kohalike tööandjate hulgas ja otsida üles oma ettevõtlikud tuttavad (sh lapsevanemad) ning võtta arvesse õpilaste eelistusi.Siinkohal mõned märksõnad, millised teemad võiksid ühel õppekäigul käsitlemist leida:

Ettevõtte üldine tutvustus – ajalugu, lühike ülevaade tegevusvaldkonnast ja ettevõtte tegevusest, peamised tooted/teenused, tööandja maine.
Personaliga seotud küsimused – personali koosseis ja värbamise põhimõtted; töötaja(te) kutsekvalifikatsioon, sh miinimumnõuded haridusele, väljaõpe ja täienduskoolitusevõimalused töö käi-gus; ootused kandidaadile, sh eeldatavad oskused, soovitatavad isikuomadused, võimalikud ettevõttesisesed karjäärimudelid.
Töökorraldus ja töökeskkond – tööaeg, põhikohustused, töövahendid, töötingimused, organisatsiooni kultuur (väärtu-sed, protsessid), sisekliima (suhtlemine ja suhted töökohal), juhtimissüsteem (töötaja paiknemine organisatsioonis).
Hea näitena võib tuua karjäärispetsialistide külastuse Elcoteq Tallinna tehasesse Karjäärinõustamise Teabekeskuse Talvekooli raames käesoleva aasta veebruari alguses (vt Elcoteqi ettekandeid www.innove.ee/teabekeskus => Üritused => Teabekeskuse Talvekool 2005). Paraku kõigi õppekäikude etaloniks seda võtta ei saa, arvestades, et Elqoteci näol on tegemist suuruselt umbes viienda tööandjaga Eestis. Väiksemates ettevõtetes ei pruugi olla avalike suhete osakonda ja personalitöö võib olla hoopis kellegi lisatööna tehtav.

Eksperimendi korras läbiviidud telefoniküsitlusest Valgamaa firmade hulgas selgus, et 5st kohalikust suurettevõttest 3 on kindlasti nõus õpilasi vastu võtma. Küsimuste tekkimisel aitavad oma nõu ja jõuga ilmselt kõik noorte teavitamis- ja nõustamiskeskused üle Eesti.