Saateks SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuselt:

2011. a kohta tehtud karjääriteenuste pakkujate tagasisideuuringus märkisid mitmed spetsialistid, et vajavad lisateavet tööks erivajadustega klientidega. Eestis on välja antud mitmeid sisukaid materjale, mis pakuvad kasulikke nõuandeid tervislikest eriseisunditest, käitumis- ja tundeeluhäiretest, vaimsetest/füüsilistest puuetest vms tingitud olukordade märkamiseks ning nendega toime tulemiseks.

Koondame HEV- teemalisi mõttearendusi, materjale, infoallikaid jms portaali Rajaleidja rubriiki www.rajaleidja.ee/erivajadus, toetamaks karjäärispetsialiste töös HEV-klientidega. Lisaks on karjäärispetsialistidel nõu saamiseks võimalus pöörduda õppenõustamiskeskuste spetsialistide poole, kellega koostöös leitakse eriliste lastega seotud küsimustele parimad lahendused.   

Mõistmaks HEV-teema ulatuslikkust, meenutagem siinkohal – kes on HEV-õpilane (PGS §46):

Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilane on õpilane, kelle andekus, õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemalviibimine või kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis, õppe kestuses, õppekoormuses, õppekeskkonnas (nagu õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel, sealhulgas viipekeel või muud alternatiivsed suhtlusvahendid, tugipersonal, spetsiaalse ettevalmistusega pedagoogid), taotletavates õpitulemustes või õpetaja poolt klassiga töötamiseks koostatud töökavas.

KARJÄÄRINÕUSTAJA KOGEMUS TÖÖS HEV-NOORTEGA

Sirli Kriisa, Kesk-Eesti Noorsootöö Keskuse karjäärinõustaja,  Karjäärinõustajate Ühingu esinaine (karjäärinõustaja IV kvalifikatsioon)

Karjäärispetsialistil on väga oluline piiritleda oma pädevus ja eesmärgid, millist abi ja kuidas HEV-noorele anda. Olenemata sellest, kas on tegemist füüsilise, vaimse puude või käitumusliku eripäraga, tuleb karjäärispetsialistil esmalt alustada noore enesekindluse ja ­väärikuse arendamisest. Oluline on, et alati peab olema valmis piisavate selgituste jagamiseks – edu ei pruugi tulla kergelt, see nõuab pingutust. Tuleb olla valmis ka võimalikeks tagasilöökideks ning püüda vältida negatiivsetele olukordadele keskendumist.

HEV-noorte nõustamine ei erine suuresti meie muust igapäevasest nõustamistööst, küll aga tuleb silmas pidada erivajaduse spetsiifikat. Kui räägime füüsilistest puuetest, siis karjäärispetsialist (nõustaja, infospetsialist või kooli karjäärikoordinaator) peaks teadma, millise puudega millised elukutsed sobivad või millises ametis töötamine on raskendatud. HEV-noorte karjäärinõustamise kogemustele toetudes võin öelda, et nad on suhtlemisel otsekohesemad ja vajavad rohkem aega nii tegevuse mõistmiseks kui ka aruteludeks. Nad on mõjutatavad välistest asjaoludest, näiteks ühel kokkusaamisel on selge soov ja huvi hakata tegelema haljastustöödega (sest eelmisel päeval oli saanud kooliõuel muru niita), järgmisel kokkusaamisel meeldib aga hoopis koka amet (sest koolis algasid kokandustunnid). Siin on oluline ühest küljest järjepidevus, et erivajadusega lapsega tegeleks enamasti üks ja sama isik, teisest küljest igapäevase eluga harjutamine, et anda võimalus erinevate inimestega kokku puutuda.

Töös HEV-noortega tuleb välja selgitada noorte reaalsed võimed ja oskused, et pakkuda neile sobivaimat võimalust edasiõppimiseks. Näide minu kogemustest: üks noormees tahtis saada arvutispetsialistiks ja kirjeldas, kuidas ta oli matemaatikaolümpiaadil saanud auhinnalise koha, kuid jättis ütlemata, et see oli erikoolide õpilaste olümpiaad. Kuna nõustaja teadis seda, oskas ta noorele soovitada arvutihooldaja eriala, mida õpetatakse ka lihtsustatud õppekava järgi lõpetanutele. Andekate noorte individuaalnõustamistel olen tähele pannud, et otsustamine ja valikute tegemine on neile kõige keerulisem. Üldjuhul on ka nende usalduse võitmine raskem, sest pakutavad meetodid võivad tunduda naiivsed või hoopiski mõttetud. 

Takistused, miks ei jõua HEV-noored karjäärispetsialisti juurde, võivad olla isiklikud või praktilised. Isiklikud takistused: madal enesehinnang ja enesekindluse puudumine, julgustuse puudumine (nt lapsevanema, sõbra, õpetaja poolt), vale ettekujutus karjäärinõustamisest, ebahuvitav või mittejõukohane tegevus vms. Praktilised takistused: info puudumine (mida, kus, millal), aja või energia puudumine, liikuvusega seotud probleemid jms. Siinkohal on karjäärispetsialistile kõige tõhusamaks lahenduseks tugispetsialistide kaasamine karjäärispetsialistide võrgustikku. Nii enne kui ka pärast karjäärinõustamist on arukas pidada nõu nende tugispetsialistidega, kes on nõustatava HEV-noorega eelnevalt juba kokku puutunud.

HEV-noorte karjäärivõimaluste kohta info leidmine on karjäärispetsialistidele, koolidele ja lastevanematele üks suuremaid probleeme. Seda aitab mõnevõrra leevendada SA Innove väljaanne „Karjääriinfo erivajadusega noorele” (Tallinn 2009), kus antakse ülevaade erivajadustega õpilaste võimalustest Eesti haridussüsteemis, puuetega inimeste organisatsioonide võrgustikust ning rehabilitatsiooni võimalustest. Persoonilood aitavad näha praktilisi lahendusi. Abi võib leida ka Eesti Puuetega Inimeste Kojast, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse programmist „Praktikalt tööle” (astangu.ee), MTÜst THINK, kes edendab puuetega inimeste haridus- ja karjäärivõimalusi (think.ee), ning Eesti Töötukassast (tootukassa.ee). HEV-noortel on kõigi teiste tööotsijatega võrdne võimalus saada tööturuteenuseid. HEV-õpilaste õppevara, projektide, täiendusõppekursuste ja teemakohase kirjanduse kohta leidub väärt infot veebikeskkonnas hev.edu.ee.

Lisaks HEV-noortele, nende vanematele ja õpetajatele vajavad tuge ka karjäärispetsialistid. Me tunneme puudust eripedagoogika lähtealuste teooriast, tihedamast võrgustikutööst puuetega inimeste ühendustega ning nende kutse- ja kõrgkoolidega, kes õpetavad erivajadustega noori. SA Innove, Eesti Töötukassa ja Karjäärinõustajate Ühing teevad üha rohkem koostööd HEV-valdkonnas asjatundlike spetsialistidega, kaasates vastava valdkonna inimesi oma seminaridele ja koolitustele. Hea on tõdeda, et erivajadustega inimeste ühendused pakuvad ja tutvustavad ka ise oma karjääriteenuseid. Termini „erivajadus” mõtestamine annab karjäärispetsialistile HEV-noorega töötamiseks võtme kätte – igal konkreetsel juhtumil tuleb läheneda erineval viisil, arvestades nõustatava vajadusi.