Testimisega seonduvad tavad ja eetilised küsimused puudutavad näiteks testide läbiviija kvalifikatsiooni ja kompetentsust, testide levitamisega seotut vastutust, testitulemuste konfidentsiaalsuse ning testitäitja privaatsuse tagamist ja tagasiside andmist.

Levinumad vead, mida testimisel tehakse, on järgmised:

 • testi kasutavad mitte-kvalifitseeritud testijad;
 • testi kasutatakse valedel eesmärkidel;
 • testi tegemist nõutakse ka neilt, kes testi täita ei taha;
 • testi tulemuste kohta ei anta tagasisidet, tagasiside jääb poolikuks või on arusaamatu.

Mida testimisega seoses peaks arvestama?

 • Eetika nõuab, et iga teste kasutav spetsialist ise annaks aru sellest, kas ta on antud instrumendi kasutamiseks piisavalt kvalifitseeritud. See tähendab, et ta pakub ainult neid teenuseid ja kasutab ainult neid tehnikaid, mille kasutamiseks on ta hariduse, treeningu või kogemuse kaudu omandanud vajaliku kvalifikatsiooni.
   
 • Testi omavoliline „käest-kätte“ levitamine on ebaeetiline, kuna nõnda suureneb risk, et test satub mittekvalifitseeritud inimeste kätte. Lisaks võib seeläbi väheneda testitulemuste usaldusväärsus. Samuti ei tohi ühtegi testi küsimust või osa testist kasutada näitena meedias või kirjanduses, kuna säärased näidistena kasutatud küsimused tõenäoliselt peale seda enam testis ei tööta.
   
 • Õigus privaatsusele viitab inimese õigusele ise otsustada, kui palju ta soovib oma mõtteid, tundeid ja isiklikku elu puudutavat infot teistega jagada. Seega, vältimaks olukorda, kus inimese arvates on tema privaatsust rikutud, tuleb testi kaudu saadav info eelnevalt lahti seletada. Informeeritud nõusoleku saamiseks peab testi täitjat teavitama testi tegemise eesmärgist, sellest, millist infot loodetakse testiga saada ning kuidas tulemusi kasutatakse.
   
 • Konfidentsiaalsuse nõude kohaselt on testi täitjal õigus näha oma testitulemusi ning ka nende põhjal koostatud kokkuvõtet. Samas tuleb testitulemusi kaitsta ebakorrektse kasutamise eest ning neid ei tohi näidata kolmandatele isikutele ilma testitäitja loata. Kui testi tulemusi soovitakse säilitada, tuleb testitäitjalt küsida nõusolekut nii selles osas, kuidas neid säilitatakse kui ka selle osas, mida nende andmetega peale säilitamise veel teha võib.
   
 • Tagasiside andmisel tuleb lähtuda põhimõttest, et kui testil on olemas ettenähtud tagasiside vorm, peab seda alati kasutama. Tagasisidet tuleb anda sõltuvalt kliendi vajadustest ning see peab olema kliendile arusaadav. Tagasiside adekvaatsuse tagab see, kui testitulemuste tõlgendamine on ainult üks osa nõustamisprotsessist. Samuti tuleb klienti ennast võimalikult palju tulemuste tõlgendamisse kaasata. Interpretatsioonil tuleb keskenduda pigem inimese resurssidele ehk tugevustele kui puudujääkidele ehk nõrkustele.

 

Rajaleidja, 2015