Maison de l’Orientation’i (kõiki teenuseid hõlmava keskuse) kontseptsioon on üks paljudest riikliku karjääriteenuste foorumi tulemitest.

Selle kontseptsiooni aluseks olid ühelt poolt Luksemburgis karjääriteenuste valdkonnas valitsevad tingimused ning teiselt poolt OECD 2003. aasta aruandes „Luksemburgi karjääriteenuste poliitika” esitatud järeldused ja riiklik tegevuskava aastateks 2009–2014. Kõiki neid tegureid arvesse võttes, eriti mis puudutab pakkumise kooskõlastamist ja teenuste osutamist ühes kohas, soovitas foorum keskse, kõiki teenuseid hõlmava nõustamiskeskuse loomist. Maison de l’Orientation’i eesmärk on koondada kõik avalikud karjääriteenused ühe katuse alla. Keskuses on kättesaadavad kõik olemasolevad teenused, samal ajal kui piirkondlikes harudes pakutakse osateenuseid. Süsteemi hakkab juhtima kõiki poliitilisi ja valdkonna sidusrühmi koondav katusstruktuur.

Kuigi elukestva karjääriplaneerimise üldstrateegia eelnõu on alles koostamisel, otsustasid vastutavad ministrid Maison de l’Orientation’i idee ellu viia. Pärast praktiliste küsimuste lahendamist (hoone leidmine, teenuste üleviimine jne) peeti 26. septembril 2012 keskuse pidulik avatseremoonia, kus osalesid haridus- ja kutseõppe minister, tööhõiveminister, kõrghariduse ja pereasjade minister. Kõigi osakondade tegevdirektorid saavad kord kuus kokku, et määrata kindlaks ühistegevused ja tagada piisava personali olemasolu kõigi teenuste pakkumiseks.

  House of Guidance Luksemburgis

Maison de l’Orientation’is pakutakse erinevaid nõustamisteenuseid

    Teave karjääri ja õpingute kohta
Eri valdkondade nõustamisteenustega tegelevad töötajad külastavad ühiselt kooliõpilasi (vanuses 15–16 eluaastat), kel tuleb edaspidiseks valida põhiõppeained või leida praktikakoht ja valida elukutse. Lisaks külastatakse 18–19aastasi kooliõpilasi, kel tuleb langetada otsus, mida ja millisesse ülikooli edasi õppima minna. Õpilastel on võimalik saada ka individuaalset nõustamist.

    Individuaalne nõustamine ja asjatundjate tugi
Psühholoog püüab koos õpiraskustega lastega jõuda jälile nende kooliga seotud ja kooliväliste probleemide põhjustele ning leida olukorrale lahenduse. Noortele, kel tuleb valida praktikakoht, pakutakse asjatundliku individuaalset tuge, et aidata neid üleminekul koolist tööturule. Keskuse töötajad võtavad individuaalselt ühendust haridussüsteemist varakult lahkunud õpilastega, kel ei ole lõputunnistust, et aidata neil teha erialavaliku kohta reaalseid ja konkreetseid tulevikuplaane ning neile selle üleminekuetapi jooksul abiks olla. Põhieesmärk on ergutada neid kooliteed jätkama, et neist saaksid kvalifitseeritud töötajad.

    Õpitoad
2013. aastal korraldatakse õpitubasid erinevatele sihtrühmadele, sest oleme veendunud, et üksteiselt õppimine võib olla väga motiveeriv nende õpilaste ja kooli poolelijätnute jaoks, kel on raskusi kindla otsuse tegemisega või asjade korraldamisega.

    Täiskasvanute individuaalne nõustamine
Ka täiskasvanud võivad Maison de l’Orientation’iga ühendust võtta. Enamiku keskuse töötajate jaoks on täiskasvanud uus sihtrühm ja selleks, et pakkuda neile tulevikus kvaliteetset nõustamisteenust, vajab personal täienduskoolitust.

SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse juhataja Margit Rammo: "Paljud Euroopa riigid otsivad lahendusi kuidas üha tõhusamalt toetada elanikke sobiva õpingu või töökoha leidmisel. Tihtipeale on põhiküsimus selles, kuidas olemasolevad asutused ja professionaalid läbi koostöös laiendada teenuste kättesaadavust. Väikese riigina on Luksemburg otsustanud tuua kõik riiklikud haridus- ja töövalikuid toetavad teenused ühe katuse alla."

Jos Noesen
Luksemburgi haridus- ja kutseõppe ministeeriumi pedagoog