Hiiumaa – maa keset merd, väike, aeg voolab omasoodu, kõik tunnevad peaaegu kõiki. Külalised ütlevad ikka: „Kui hea rahulik teil siin on!” Siiski on Hiiumaa tahes või tahmata osa suurest maailmast koos kõigi selle rõõmude ja muredega …

Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus HUPS avas uksed 9. mail 2007. aastal Kärdla linna allasutusena, mis teenindab kogu maakonda. Rahvasuus tuntud HUPS tuleneb keskuse deviisist „Hiidlane! Uuri, pinguta ja sõua!”.

Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus HUPS töötab selle nimel, et igast lapsest kujuneks õnnelik ja hästi toimetulev täiskasvanu. Maakondliku kompetentsi- ja tugikeskusena on HUPSi eesmärk info- ja nõustamisteenuste ning võrgustikutöö kaudu toetada Hiiumaa laste ja noorte ea- ja võimetekohast arendus- ja õppetegevust, noorte teadlike valikute tegemist ning riskikäitumise ennetamist lähisuhetes.

HUPS on integreeritud nõustamiskeskus, kus sihtrühmadele pakutakse nõustamist ja infot neljas valdkonnas: karjääri- ja õppenõustamisteenused, noorteinfoteenused ja noortenõustamine.

Keskuse loomise ajal 2007. aastal oli esimene tegevusvaldkond karjääriteenused. Kui 2008. aastal käivitus ESFi programm „Õppenõustamissüsteemi arendamine”, langetati maakonnas otsus, et meie väikesel saarel on otstarbekas koondada lastele ja noortele mõeldud nõustamisteenused ühte keskusesse, HUPSi. Nii hakkasimegi HUPSis õppenõustamisteenuseid pakkuma ning 2009. aastast töötavad meie meeskonnas psühholoogid, logopeed, eripedagoog ja sotsiaalpedagoog.

Töötan HUPSis psühholoogina 2009. aastast ja 2010. aasta sügisest õppenõustamise koordineerijana. Praegu töötab keskuses neli õppenõustamisspetsialisti osalise tööajaga, sest laste väikese arvu tõttu pole ressursse täisajaga spetsialistide palkamiseks. Sel õppeaastal õpib kõigis Hiiumaa koolides kokku veidi alla 900 õpilase.

Meie keskuse kolmeaastane kogemus näitab, et klient, kes Hiiumaal õppenõustamisteenust soovib, pöördub peamiselt otse nõustaja poole kas telefoni või e-kirja teel. Mõnelgi juhul on kliendil enne silmast silma kohtumist olnud nõustajaga mitu telefonivestlust või pikem kirjavahetus, et jõuda otsusele ja tulla meie keskusesse. Nii tegelevadki klientide esmase nõustamisega meil eelkõige spetsialistid ise. Tihti saadakse innustust spetsialisti poole pöördumiseks tuttavatelt-sõpradelt, kes on just selle nõustaja käest abi saanud.

Koordineerija roll on õppenõustamise kui keskuse ühe valdkonna töö koordineerimine, koostöö koolidega, lasteaedadega, omavalitsustega ja teiste partneritega. Koordineerija on keskuses see, kes on pea alati kohal. Ta toetab ja aitab spetsialiste kui vaja ning hoolitseb, et neil oleks head töötingimused. Koordineerija on meeskonna (meil küll naiskonna) ühenduslüli.

Koordineerijana on minu hoida ja arendada maakondlikud võrgustikud. HUPSis saavad kord õppeveerandis kokku Hiiumaa koolide hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerijad. Sellel sügisel käivitasime kord kuus toimuva õpetajate rühmaarutelu, kuhu on tööteemadel oodatud vestlema meie koolide ja lasteaedade õpetajad. Kolmandat aastat toimuvad meil lastevanematele mõeldud Teisipäeva Teematoad, kus vabamas õhkkonnas kohvi või teed juues on võimalus arutleda koos meie spetsialistiga lapse arengut, arendamist ja kasvatamist puudutavatel ehk üldiselt lapsevanemaks olemise teemadel. Sel hooajal on fookuses lapsevanema suhtlemisoskused, mida peale vestluse on võimalik ka praktiliselt rollimängudena harjutada. Kevaditi kohtub HUPSi meeskond eraldi kõigi Hiiumaa valdade haridus- ja sotsiaalala esindajatega, et teha õppeaastast kokkuvõte, täpsustada koostööpartnerite ootusi meile ning anda ja saada tagasisidet.

HUPSis toimivad heas koostöös õppenõustamine, karjääriteenused ja noorteinfo. Nii toimuvad meil igal kuul Hiiumaa noortespetsialistide võrgustiku kokkusaamised. Üle aasta korraldame Hiiumaa noorte infomessi „MUL on mõte!”, kus karjäärivaldkonna kõrval tutvustame ka õppenõustamisteenuseid. Psühholoogina käin koos karjäärinõustajaga koolides kohtumas lõpuklasside õpilastega. Õpilastel on võimalus teha erinevaid teste ja saada individuaalset nõustamist nii psühholoogilt kui ka karjäärinõustajalt.

Niisiis töötab HUPS selle nimel, et igast lapsest kujuneks õnnelik ja hästi toimetulev täiskasvanu. Õppenõustamisel on selles kindel koht!

 

Tiina Talussaar, Hiirumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus, õppenõustamise koordinaator juhataja ülesannetes