22.-25. oktoobril Vilniuses toimunud FEDORA kongressist Erialased väljakutsed: nõustamine Euroopa kõrghariduse vallas võttis osa enamik Eesti ülikoolide karjääri- ja nõustamiskeskuste töötajaid.

Ülevaade toimunust
Seekordne kongressi programm sisaldas üldisi ettekandeid Euroopa kõrgharidusruumi ja selles toimiva nõustamissüsteemi teemadel, samuti huvitavaid loenguid loovuse ning positiivsete emotsioonide ja õppimise seostest. Väiksemates töörühmades uuriti ja käsitleti selliseid teemasid nagu tudengite isiksuslik kasv ja õppijale suunatud lähenemine psühholoogilises nõustamises, karjäärikeskuste väljakutsed rahvusvahelistumise protsessis, laienenud Euroopa töö(jõu)turu võimalused, erivajadustega tudengite integreerimine kõrghariduse ja tööturuga, kvaliteedikultuur Euroopa kõrghariduse nõustamise kontekstis jpm. Konverentsi viimaseks päevaks valmisid töörühmade kokkuvõtted, milles olid ühendatud eri riikide esindajate arusaamad, seisukohad ja nägemused oma tööst täna ja tulevikus. Viimasel päeval said kõik anda oma panuse ka FEDORA põhikirja loomisse, mis sisaldab infot organisatsiooni missiooni, tegevuse kvaliteedi hindamise, eetikakoodeksi, koostööpartnerite jms kohta. Kongressi kohta saab põhajlikumalt lugeda kodulehelt. Infot kongressi materjalide kohta saab e-posti aadressil kristel.habicht@ttu.ee

Õhtud olid sisustatud meeleoluka programmiga, milles käigus sai tutvuda Euroopa kolleegidega ja leedu rahvatantse tantsida.Eesti delegatsioon IX FEDORA kongressil: vasakult Kristel Habicht (TTÜ), Ivi Niinep (TÜ), Ethel Eharand (TLÜ), Piret Tatunts (TÜ), Tiina Seliste (EMÜ), Mirjam Lindpere (TTÜ), Margit Tago (TÜ)


FEDORAst lähemalt
FEDORA (Forum Europeen De L’Orientation Academique) on loodud 1988. aastal Belgias. Assotsiatsioon ühendab Euroopa kõrghariduse maastikul tegutsevaid nõustamisega seotud professionaale – psühholooge, akadeemilisi ja karjäärinõustajaid. Praegu on sellega seotud umbes 500 liiget Euroopa Liidu liikmesriikidest. FEDORA annab välja oma infolehte ja korraldab iga 3 aasta järel suure Euroopa kongressi, millest viimatine leidis aset Vilniuses.

FEDORA eesmärk
Ühendus peab oma vastutuseks vastata Euroopa tudengite kasvavale vajadusele nõustamise, professionaalse ettevalmistuse ja töövõimaluste tutvustamise eest Euroopas. Olulist rolli mängib selle juures akadeemiline mobiilsus, mis suurendab välistudengite arvu, kes hangivad rahvusvahelist kogemust lühiajaliste vahetustudengite või pikemaajaliste tasemeõppuritena. FEDORA eesmärk on edendada ja arendada üle-euroopalist koostöövõrgustikku toetamaks tudengite nõustamisega seotud inimesi.

Tegevus töörühmades
FEDORA all tegutseb 4 töögruppi, mis ühendavad kindlate huvidega professionaale. Erinevad töögrupid korraldavad seminare, suvekoole ja konverentse spetsiifilisematel teemadel.

Karjäärinõustamise ja töötamisega seotud töörühma tegevuse märksõnadeks on karjäärinõustamine, lõpetanute värbamine, koostöö karjäärinõustajate ja tööandjate vahel. Vaegurluse ja erivajaduste töörühm ühendab endas professionaale, kelle ülesandeks on nõustada ja aidata erivajadustega üliõpilasi. Akadeemilise nõustamise töörühm on mõeldud professionaalidele, kelle töö puudutab individuaalset nõustamist, mentorlust või tuutorlust ja kes nõustavad (edasi)õppimisvõimaluste osas. Psyche (psühholoogiline nõustamine kõrghariduses) töörühm ühendab valdavalt psühholooge, kes tegelevad üliõpilaste nõustamisega nii akadeemiliste kui isiklike probleemide korral.

Assotsiatsiooni kohta lähemalt FEDORA kodulehelt