Kasulikku

Taotlusi koolivälisele nõustamismeeskonnale saab esitada maakondlikes Rajaleidja keskustes ja elektrooniliselt e-posti aadressil: rajaleidja@rajaleidja.ee

Taotluse vorm: Taotlus-noustamismeeskonnale
 

Nõustamismeeskond võib lapse arengu toetamiseks soovitada:

  • tõhustatud või eritoe rakendamist;
  • riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemuste vähendamist ja asendamist;
  • kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamist;
  • lihtsustatud, toimetuleku ja hooldusõppe rakendamist;
  • terviseseisundist tuleneva koduõppe rakendamist;
  • koolikohustuse täitmise edasilükkamist (aastaringselt);
  • koolikohustuslikus eas olevale õpilasele mittestatsionaarse õppe rakendamist;
  • vajalike tingimuste rakendamist koolieelses lasteasutuses ja sobitus- või erirühma vastuvõtmist.

 

Koolivälisele nõustamismeeskonnale esitatavad dokumendid:

lapse isikut tõendava dokumendi koopia(ID kaart või sünnitunnistus);

lapse esindaja(te) isikut tõendava dokumendi koopia;

lapse individuaalse arengu jälgimise kaart (pedagoogilise ja psühholoogilise uuringu tulemused);

kooli koostatud ülevaade õpilase eelnevate õppeaastate õpitulemustest või väljavõte õpilasraamatust;

perearsti või eriarsti või muu spetsialisti hinnang, kui see on vajalik erivajaduse täpsustamiseks ja toetab sobiliku meetme rakendamise soovitust;

 • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia