Jätkusuutlikku töösuhet, milles on esiplaanil eesmärgipärane ja aktiivne tegelemine probleemiga, saab kujundada järgmiste kirjanduses soovitatud tegevuspõhimõtete kohaselt.


Klienti tuleb tõsiselt suhtuda ja teda parimal viisil toetada. Karjäärispetsialistid võtavad oma kliendi soove ja probleeme tõsiselt, julgustavad ja toetavad teda aktiivselt, et leida tema jaoks sobivaimad lahenduskäigud. Nii tajub klient spetsialisti aktiivse partnerina, kes valiku tegemise protsessi algusest peale asjatundlikult toetab.

Klient on aktiivne ja vastutustundlik partner. Mõlemal suhtluspoolel – infovahendajal ja kliendil – peab olema õigus oodata vastaspoolelt aktiivset osalemist probleemi analüüsimisel ja sellele lahenduse otsimisel. Klient kaasatakse algusest peale aktiivse partnerina dialoogi arendamisse.

Silmas tuleb pidada kliendi võimeid. Kliendi võimete teadvustamine ja arvestamine kuuluvad tulevikuvalikute välja selgitamisel tähtsaimate edutegurite hulka. Nende märkamine ja arendamine on eesmärgi saavutamisel üks peamisi tegureid. Kliendiga suheldes luuakse lahendusele suunatud ja võimetele tuginev dialoog, kus tuuakse vajaduse korral välja kliendi isiklikud nõustamist vajavad probleemid, mõjutatakse soodsas suunas kliendi põhihoiakut ja viidatakse võimalusele pöörduda probleemide analüüsimiseks nõustaja poole.

Klienditöö peab olema läbipaistev. Karjäärispetsialist on metoodiliselt pädev; ta on protsessi eestvedaja ja vastutab selle ülesehituse eest. Spetsialisti sekkumine ja tema ootused kliendi suhtes peavad olema selged ja arusaadavad. Kasutatava metoodika läbipaistvus peaks võimaldama mõlemal poolel üksmeelselt probleemid läbi töötada ning aitama vältida arusaamatusi ja võimalikku usaldamatust.

Infovahendamisprotsess on suunatud tulemustele. Eesmärk on anda kliendile võimalus oma probleemidele sobivaim lahendus leida ja see ka ellu viia. Oluline on tähelepanu pöörata tulemuste praktilisusele, s.t olukorra analüüs ja leitud tegutsemisvõimalused tuleb muuta konkreetseteks sammudeks, mille abil on võimalik jõuda järk-järgult eesmärgini. Nii tajub klient, et spetsialistile ei ole kõige tähtsam mitte protsessi etappide range järgimine, vaid et spetsialist aitab edendada kliendi elukutsevaliku oskust ning teadlikke tegutsemise võimalusi.

Kohustuse võtmine olgu mõlemapoolne. Probleemilahenduse eesmärgid ja sammud täpsustatakse ja kooskõlastatakse. Probleemide läbi töötamine peab olema sihikindel ja klient peab tundma selle eest vastutust. Kui klient seab endale spetsialisti abiga konkreetsed eesmärgid, siis on aktiivseks tegutsemiseks vajalik motivatsioon olemas. Ootused kliendi suhtes peavad olema realistlikud ning näiteks noorte inimeste ja täiskasvanute puhul võivad need erineda.

Eelnimetatud tegevuspõhimõtted asuvad klienditöö põhihoiakute, meetodite ja vestlusvõtete kokkupuutepunktis. Ühest küljest peavad karjäärispetsialistid olema valmis ja võimelised looma häid suhteid ning suutma ja tahtma oma kliente probleemide analüüsimisel aidata. Teisest küljest on võimalik suhtlusprotsessis suhteid sihipärase sekkumisega teadlikult ja seega rohkem või vähem asjatundlikult kujundada.

Allikas: Karjääriinfo vahendamise mudel ja selle rakendamise protsess, 2014. SA Innove