Tö­öand­ja­tel ai­tab see kär­pi­da per­so­na­li ter­vi­se­le teh­ta­vaid ku­lu­tu­si.


Suurb­ri­tan­nia tö­öand­jad kut­su­vad töö­ta­ja­te pa­re­ma ter­vi­se hu­vi­des fir­mas­se ap­pi pro­fes­sio­naal­seid toi­tu­misnõus­ta­jaid, koostööd te­hak­se üleilm­selt tun­tud kaa­lujäl­gi­ja­te lii­ku­mi­se­ga. Tõsi, siia­ni on al­ga­tus ena­mi­kul juh­tu­del tul­nud ik­ka kaa­lujäl­gi­ja­telt. Lii­ku­mi­ne on käi­ma lüka­nud just töö­koh­ta­des­se so­bi­va ter­vis­li­ku toi­tu­mi­se prog­ram­mi ja loo­de­tak­se, et aas­ta lõpuks on sel­le­ga lii­tu­nud 500 fir­mat/asu­tust, ütles Suurb­ri­tan­nia kaa­lujäl­gi­ja­te lii­ku­mi­se asep­re­si­dent Mads Ry­der aja­kir­ja­le Peop­le Ma­na­ge­ment.


Ini­mes­te­le on töö­ko­has et­te näh­tud iganä­da­la­sed õppe­tun­nid tee­mal „kui­das lõuna­pau­sil ter­vis­li­kult süüa”. Ja­ga­tak­se nõuan­deid kaa­lu hoid­mi­seks, kui see on nor­mi pii­res­se õnnes­tu­nud saa­da. „Tö­öand­ja­tel oma­kor­da ai­tab see kär­pi­da per­so­na­li ter­vi­se­le teh­ta­vaid ku­lu­tu­si ja vä­hen­da­da töö­ta­ja­te hai­gusp­äe­va­de ar­vu,” sõnas Ry­der.


Ka Ees­ti fir­ma­des on kaa­lujäl­gi­ja­te rühmi, kin­ni­tas Ees­ti ja Lä­ti kaa­lujäl­gi­ja­te lii­ku­mi­se pea­di­rek­tor An­ne Piir­sa­lu. Kuid po­tent­siaa­li on sel­les val­las veel kõvas­ti: kui Soo­mes te­gut­se­vad Piir­sa­lu sõnul rühmad pea kõigis suu­re­ma­tes et­tevõte­tes, siis siin­mail kut­su­vad toi­tu­misnõus­ta­jaid töö­koh­ta siis­ki vaid üksi­kud tö­öand­jad, kui­gi vas­tav fir­ma­de­le mõel­dud prog­ramm on täies­ti ole­mas. „Ta­va­li­selt võta­vad fir­mad ise meie­ga ühen­dust, kui nad soo­vi­vad oma töö­ko­has kaa­lujäl­gi­ja­te rühma,” ütles Piir­sa­lu. „Meie rühma­des on ees-mär­giks kaa­lu­lan­ge­ta­mi­ne, kuid on lii­tu­jaid, kel on üle­kaa­lu vaid kolm ki­lo, ning ne­mad soo­vi­vad väl­ti­da üle­kaa­lu ja õppi­da ter­vis­li­kult toi­tu­ma.”

 Oleneb juhtidest

 See, mil vii­sil töö­ta­ja­te ter­vist ühes või tei­ses fir­mas eden­da­tak­se, ole­neb suu­res­ti sel­lest, mil­li­ne on juh­ti­de suh­tu­mi­ne ter­vis­li­kes­se elu­vii­si­des­se ja mi­da nad ise en­da vor­mis hoid­mi­seks ka­su­ta­vad. Et­tevõtted, kes on toi­tu­misnõus­ta­jaid kohale kut­su­nud, suh­tu­vad sel­les­se toe­ta­valt ja lu­ba­vad näi­teks ka­su­ta­da oma ruu­me, loen­guid kor­ral­da­tak­se ame­tia­la­se koo­li­tu­se­ga sar­na­selt tö­öa­jal vms. An­ne Piir­sa­lu hin­nan­gul muu­tu­vad ini­me­sed oma ter­vi­se hoid­mi­se suh­tes iga aas­ta­ga tead­li­ku­maks. „Üha roh­kem pöö­ra­tak­se tä­he­le­pa­nu sel­le­le, mi­da pan­nak­se poes os­tu­kor­vi, väär­tus­ta­tak­se roh­kem oma ter­vist ja ter­vis­lik­ke elu­vii­se,” nen­tis ta. „I­ni­me­sed tee­vad va­li­kuid ja need on elu-kva­li­tee­di pa­ran­da­mi­sel vä­ga olu­li­sed.”

Soo­me tööpsühho­loog Veik­ko Tei­ka­ri on leid­nud, et ter­vi­se eden­da­mi­ne or­ga­ni­sat­sioo­nis on edu­kas, kui se­da toe­ta­vad kaks vald­kon­da: töö­ta­ja­te töö­tin­gi­mus­te pa­ran­da­mi­ne ja töö si­su täp­sus­ta­mi­ne ning juh­ti­de os­kus­te pa­ran­da­mi­ne töö­kor­ral­du­se ja ini­mes­te­ga toi­me­tu­le­ku osas, va­hen­das tööpsühho­loog Tai­mi Ele­nurm aja­kir­jas Ees­ti Töö­ter­vis­hoid.

 Tervis töökohalt

 Näiteid töökohal tervise edendamise kohta
•• Tööpsühholoog Taimi Elenurm on uurinud, mida teevad tervist edendavate töökohtade võrgustikuga liitunud ettevõtted oma inimeste tervise heaks. Tänavu märtsis ilmus ajakirjas Eesti Töötervishoid tema selleteemaline artikkel. Mõned näited:
•• tervisliku toitumise teavitustöö: loengud, toiduvalmistamise kursused;
•• igale töötajale liikumisharrastuse kulude täielik või osaline hüvitamine tõendava dokumendi alusel;
•• regulaarsed jalgratta-, paadi- või jalgsimatkad ja spordiüritused töötajatele, nende pereliikmetele ja sõpradele, kulud hüvitab osaliselt tööandja;
•• võimlemisprogrammi „Puhkepausisirutus” juurutamine, lõõgastusvõimlemine treeneri juhendamisel;
•• töökohta spordisaali või lõõgastustoa väljaehitamine (näiteks jõusaal, palliväljak, vibroakustilise massaaÏitooliga ruum, puhketuba lõõgastava muusika kuulamiseks);
•• abi suitsetamisest loobujatele: nõustamiskabineti külastus, tugiisikute leidmine, nikotiiniasendusravi hüvitamine tööandja poolt;
•• loengud stressi ja läbipõlemise vältimisest, emotsionaalse pinge reguleerimisest;
•• vaktsineerimised, tasustatud nn tervisepäevad kuni kolm päeva aastas;
•• psühholoogi vastuvõtt töö-andja kulul, kriisi- ja stressinõustamise hüvitamine.

EPL