• Õppenõustamise ja karjääriteenuste koostöö Pärnus

  Pärnus on karjääriteenuseid linna ja maakonna noortele pakutud alates 1999. aastast, kui Pärnu Õppenõustamiskeskuse (ÕNK) juurde loodi Noorte Infopunkt. Nii nagu teisteski Rajaleidja keskustes tegelevad siin noorte teavitamise ning nõustamisega karjäärinõustajad ja karjääriinfo spetsialist.

 • Abiks praktikule – lihtsad nipid haarava veebiteksti kirjutamiseks

  Maikuus toimus veebitekstide koostamise koolitus info edastamisega tegelevatele spetsialistidele. Koolitusel omandati teoreetilised põhiteadmised ning kinnistati õpitut praktilise tekstitöötluse käigus. Muuhulgas harjutati tekstide lühendamist, järgimaks ühte põhireeglit: veebitekst on kuni poole võrra lühem paberil olevast tekstist. Lisaks üritati vabaneda mitmerealistest ja -mõttelistest lõikudest, asendades need sisutihedate täpp- või numberloeteludega. 

 • Karjäärikoordinaatorite baaskoolitus 2012

  OÜ Sinu Koolituspartner korraldas SA Innove tellimusel ning ESF programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine” rahastamisel karjäärikoordinaatorite baaskoolituse, mis toimus 22. märtsist kuni 8. maini 2012. a.

 • Karjääriõpet edendavate koolide ring laieneb

  Kiirel ja sageli ettearvamatul moel muutuv keskkond pakub pidevalt nii isiklikke kui ka tööalaseid väljakutseid. Kuidas muutlikes oludes orienteeruda ja toime tulla viisil, et üheaegselt oma eluõnne ja unistuse poole püüelda ning ühiskonnas töises tegevuses parimal moel panustada? Kas just isiku karjäärijuhtimise oskuste kujunemise toetamisele on vaja Eesti koolides senisest veelgi suuremat tähelepanu osutada ja seda kõigis kooliastmetes? Kas selleks loob soodsa pinnase senisest läbimõeldum karjääriõpe? Mil moel ja viisil?

 • Noorsootöö kogemused ülikoolide õppeainete arvestamiseks

  Noorsootöö pakub noortele võimalusi arendada enda oskusi ja saada kogemusi, mida on võimalik ülikooli minnes arvestada enda õppekava osana. Selleks tuleb hoolikalt jälgida õppeaine väljundit ning kasutada eelnimetatu arvestamiseks VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuste arvestamise protsessi.

 • Eelkutseõpe ja kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis – teadlikumaks erialavalikuks

  Võrumaa Kutsehariduskeskus (VKHK) on pikaajaliste traditsioonidega ning kaasaegsete õppimisvõimalustega kutseõppeasutus. Kool on polüfunktsionaalne ja koostöövõrgustikepõhine. Meie missioon on ühiskonnas edukalt toimetulevate inimeste arendamine ning moto „Hea kool kogu eluks“ tähtsustab haridustee jätkamist ja elukestvat õpet. Erinevatel tasemetel õppijaid on 2011/12 õppeaastal ligi 800, lisaks 1800 täiskasvanute koolitustel osalejat.

 • Noorte õppimisvalikud soodustavad sugudevahelist palgalõhet

  Poliitikauuringute Keskus Praxis tegi 2011. aastal gümnaasiumi lõpetama asunud noorte seas põhjaliku uuringu, et välja selgitada abiturientide edasised valikud, mis neid otsuse tegemisel mõjutab ja kuidas tehtud plaanid sügisel täituvad.

 • Eesti Karjäärinõustajate Ühing sai 10-aastaseks!

  See oli täpselt 10 aastat tagasi, kui Tallinna Kesklinna Koolidevahelise Õppekombinaadi juures tegutseva nõustamiskeskuse direktor Mari Suurväli tegi Virve Kinkarile ülesandeks karjäärinõustajate ühingu asutamise.

 • Karjäärispetsialistide rahvusvahelised õppevisiidid

  Igal kevadel on karjäärispetsialistidel võimalus osaleda nädalasel õppevisiidil mõnes neile huvipakkuvas Euroopa riigis. Juba 13 aastat on SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus Eesti karjäärispetsialiste Euroopasse õppima saatnud ja Euroopa karjäärispetsialiste Eestis vastu võtnud. Nii ka sel aastal.

 • Haridusuudised Euroopast

  Euroopa haridusteabe võrgustiku Eurydice tegevuse eesmärk on koguda Euroopa Liidu liikmesriikide, EFTA/EEA maade ja kandidaatriikide võrreldavat haridusteavet ning teha see huvilistele kättesaadavaks nii publikatsioonidena kui ka interneti vahendusel.