Töötoa sisuteemad

 Eesmärk

 Õpiväljund

Lisainfo 

Kandideerimisdokumendid (CV, avaldus, kaaskiri, motivatsioonikiri)

Pöörata tähelepanu dokumentide vormistamisele ja sisule.

Teab kandideerimisdokumentide sisu ja dokumentidele esitatavaid nõudmisi. Teab korrektsete kandideerimisdokumentide vajalikkust.

45 min kuni 2*45 min

Arvutiklass, internetiühendus
Tahvel või pabertahvel

Tuuli.mekk@rajaleidja.ee

Töövestluseks ettevalmistumine

Anda infot töövestluse olemusest, tüüpidest, ette-valmistuse olulisusest, vestlusel käitumisest.

Teab töövestluse tüüpküsimusi, vestluse erinevaid vorme. Oskab pöörata tähelepanu vestluse ettevalmistustegevusele.

45 min kuni 2*45 min
Arvutiklass, internetiühendus

Tuuli.mekk@rajaleidja.ee

Kandideerimisvestluse simulatsioon

Läbi teha terviklik kandideerimisvestluse protsess (intervjuus osalemine ja kokkulepete sõlmimine).

On läbi teinud vestluse simulat-siooni (oskab vormistada vajalikke dokumente, teab, mis on tähtis tööintervjuuks valmistumisel, lähtub eneseanalüüsist).

1 noor = ca 25 min

Eraldi ruum, laud, toolid

Jelena.kalames@rajaleidja.ee
Tuuli.mekk@rajaleidja.ee