Karjääriinfo vahendamise käsiraamatu eesmärk on toetada karjäärispetsialiste karjääriinfo vahendamisel klientidele ning karjääriinfo vahendamise teenuse efektiivsemaks muutmisel.

Originaalis („Designing and implementing career programs: a handbook for effective practice”) on käsiraamat mõeldud selleks, et tekitada arutelu juhtide, spetsialistide, haldustöötajate ja huvirühmade vahel selle üle, kuidas kavandada ja pakkuda karjäärikeskustes kõige kuluefektiivsemalt karjääriinfot neile, kes vajavad haridus- ja tööalaste otsuste tegemiseks erinevat abi. Käesolev mugandatud ja eestindatud versioon keskendub vaid spetsialistidele, pakkudes nõuandeid ja juhiseid, kuidas oma keskuses karjääriinfo vahendamist paremini osutada ja korraldada.

„Karjääriinfo vahendamise käsiraamat“ on jaotatud kahte peatükki, millest esimeses antakse ülevaade karjääriinfo vahendamisel kasutatavatest mudelitest – neljaetapiline karjääriinfo materjalide kasutamise mudel, karjäärivaliku tegemisel kasutatav CIP mudel ning diferentseeritud karjääriinfo vahendamise mudel.
Teine peatükk keskendub karjääriinfo vahendamise kohtade ja vahendite kirjeldamisele; muuhulgas antakse soovitusi materjalide valimiseks karjäärikeskusesse, nende korrastamiseks ja hoidmiseks, karjäärikeskuse ruumikujunduseks ning keskuse veebilehe ja kasutusjuhiste ning infolehtede koostamiseks.
 

Infotöötluspüramiid - mida on vaja teada, et karjääriotsust langetada? Karjääriprobleemide lahendamisel ja otsuste tegemisel võib kasutada CIP mudelit, mis kirjeldab infotöötluspüramiidi abil karjäärivaliku olemust ja protsessi.

Trükise lõpus on eraldi peatükk originaalteose autorist James P. Sampsonist ning tema tegevusest karjääriteenuste arendamisel üle maailma. Alates 1982. aastast on ta andnud kursusi, mis käsitlevad karjääriplaneerimist, karjääriinfo vahendamist ja arvutirakenduste kasutamist teenuste osutamisel. Sampson on üks neljast Florida Osariigi Ülikooli teaduriterühma liikmest, kelle töö tulemusel on jõutud teoreetilise vaatenurgani, mida tuntakse karjääriprobleemide lahendamisel ja otsuste tegemisel kasutatava kognitiivse infotöötluse mudelina (nn CIP-mudel – Cognitive Information Processing model).

Trükise lisades on ära toodud mitmeid näidiseid erinevate juhiste koostamiseks koos soovitustega. Eestindamise käigus on püütud kogu materjal muuta võimalikult kohalikesse oludesse sobivaks. Ingliskeelse originaaltrükisega on võimalik tutvuda SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse raamatukogus.
 
Kadri Eensalu, KTK karjääriinfo juhtivspetsialist