Töötoa sisuteema

Eesmärk

ÕpiväljundLisainfo

Mis ja milleks on karjääriinfo?

Kuidas leida Mulle vajalikku karjääriinfot?

Õpilane teab ja oskab rakendada karjääriinfo otsimise põhimõtteid 
Oskab saadud infot seostada iseenda vajaduste ja huvidega

Anda ülevaade info küllu-sest, kriitilisest ning oskus-likust hindamisest. 
Anda ülevaade karjääriinfo otsingu põhimõtetest
Tutvustada olulisi karjää-riinfoallikaid

45 minutit või

2* 45 minutit

Millised on minu edasiõppimise võimalused Eestis? (välismaal?)

Ülevaate andmine erinevatest edasiõppimisvõimalustest Eestis (või välismaal), mida õpilane saab seostada oma karjääriplaaniga.
Selgitada erinevates õppeasutustes õppimise eripärasid.

On teadlik erinevatest edasiõppimisvõimalustest Eestis (välismaal) ning oskab neid seostada enda võimaluste ja huvidega.
On teadlik erinevates õppeasutustes õppimise eripäradest ning oskab nende sobivust hinnata vastavalt enda võimalustele ja huvidele.

45min / 2* 45 min

Võimalusel: arvutiklass, internetiühendus

 

Tuuli.mekk@rajaleidja.ee

Õppimine peale põhikooli – mida pean teadma?

Mis muutub?

Anda ülevaade erialadest, sisseastumistingimustest, toetustest, elukorraldusest, jm. Elukorralduse muutustest teadvustamine.

On teadlik kodust eemal õppimisega kaasnevatest muudatustest, oskab eelarvet koostada, teab hariduse erinevusi, jm.

45min / 2* 45 min

Võimalusel: arvutiklass, internetiühendus

Tuuli.mekk@rajaleidja.ee

Õppimine on karjäär

Anda ülevaade karjääri mõistest (kitsam ja laiem) tähendusest. Erinevad karjääritüübid (vertikaalne, horisontaalne, ametikohasisene, kannapöörde karjäär); õppimine ja haridus (formaalne- , mitteformaalne ja informaalne haridus).

Ülevaade inimese elukestva arengu ja erinevate elurollide olulisusest, tööeluga seotud areng, jne. Missuguse karjääritüübi (vertikaalne, horisontaalne, ametikohasisene ja kannapöörde karjäär) esindaja? Millised on hariduse erisused (formaalset, mitteformaalset ja informaalset haridus)

45 minutit

Arvuti, esitluse näitamise ja interneti kasutamise võimalus


Tuuli.mekk@rajaleidja.ee

Ettevõtlus - ametid ja oskused

Anda ülevaade läbi rühmatöö, mis ametid on ettevõttes. Analüüsida , millised oskused ja omadused on edukal töötajal.

On teadlik erinevatest töökohtadest ettevõttes. On teadlik, millised oskused ja omadused on edukal töötajal.

45 min kuni 2*45 min

Arvutiklass, internetiühendus
Tahvel või pabertahvel

Tuuli.mekk@rajaleidja.ee

Rajaleidja keskus noorele

Anda ülevaade keskusest: spetsialistid, võimalused, kontaktid, jne

Teab, millised spetsialistid töötavad keskused.

45 min kuni 2*45 min

Arvutiklass, internetiühendus

Tuuli.mekk@rajaleidja.ee