24. märtsil 2010. a toimus haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidele Õpetajate Majas karjäärikonverents VÄÄRT NÕU. Ühiskondlikud muutused toovad kaasa olukorra, kus inimesed peavad oma haridus- ja tööalaseid valikuid ümber hindama ja olulisi otsuseid tegema. Üheks võimaluseks inimeste toetamisel on karjääriteenuste osutamine ja arendamine koostöös mitmete asutustega.

Konverentsil räägiti karjääriteenustest ühiskonnas ning erinevate osapoolte rollist karjääriteenuste kättesaadavuse soodustamisel. Konverentsil osales 85 inimest.
Päeva avas Raimo Vuorinen (Jyväskylä Ülikool, Euroopa Karjääriteenuste Poliitika Võrgustiku koordinaator) ettekandega Karjääriteenuste paradigma muutusest Euroopa Liidus. Esineja keskendus elukestva karjääriteenuse väljakutsetele ja kontseptsioonidele ning karjääriteenuste arengule Euroopa Liidus.Anne Kivimäe
Haridus- ja Teadusministeeriumist tegi ettekande teemal Karjääriteenuste süsteemi arendamise võlud ja valud Eestis. Tema ettekandest jäi kõlama, et karjääriteenuste pakkumisel on oluline osa koostööl. Kivimäe rõhutas, et integreeritud nõustamismudeli kohaselt võiks erinevad teenused (karjääriinfo, õppenõustamine, karjäärinõustamine jne) olla kättesaadavad ühest kohast. Ettekanne lõppes üleskutsega: „Karjääriteenused peavad nö kõrvalteenusest muutuma läbivaks ja elukestvaks teenuseks".

SA Innove juhatuse liige Lea Orro kuulutas konverentsil välja konkursi Aasta karjäärispetsialist .

Konverentsil tutvustasid esinejad Eesti eri paikadest kuidas kohalikud omavalitsused/maavalitsused on karjääriteenuste arendamisse panustanud. Täpsemad näited ja nende kirjelduse leiate sama artikli lõpust.

Konverentsil rääkisid karjääriteenuste olulisusest ka kolm karjääriteenuste arendamisega seotud ministeeriumit. Haridus- ja teadusminister ning majandus- ja kommunikatsiooniminister edastasid oma tervitused ja sõnavõtu konverentsil osalejatele video vahendusel; sotsiaalminister Hanno Pevkur lõpetas konverentsipäeva ettekandega Karjääriteenused – kas ainult noortele?. Minister tõi oma ettekandes välja, et eriti täna peavad nii noored kui täiskasvanud mõtlema sellele, kuidas vastata tööturu nõudmisele. Pilt tööturul näitab, et hetkel on puudus kõrgelt kvalifitseeritud tööjõust. Pevkur rõhutas, et tänaste noorte teadlike karjäärivalikute toetamisel on karjäärispetsialistidel väga tähtis roll. Lisaks koolilõpetamisel tehtud edasiõppimise valikule tuleb noortes kasvatada harjumust ennast elukestvalt täiendada. Positiivsena tõi minister välja, et Statistikaameti andmete kohaselt oli 2009. a täiskasvanud elanike elukestvas õppes osalemise protsent ca 11 ning viimastel kuudel on aeglustunud ka töötuna arvele võtmine.
Hanno Pevkuril oli heameel tõdeda, et pärast Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi koostööleppe allkirjastamist on hakanud toimima tihedam koostöö karjääriteenuste arendamisel. Hea näide koostööst on töötukassa karjääriinfotubade varustamine infomaterjalidega – SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus pakkus töötukassale tuge karjääriinfotubade varustamisel vajalike materjalidega.
Konverentsi ajal oli kõigil osalejatel võimalik külastada Karjäärikohvikut ning küsida küsimusi karjääriteenuste kohta. Lisaks oli Karjäärikohvikus õppe- ja metoodiliste materjalide näitus ning jagati infomaterjale haridusest, tööturust ja karjääriteenustest Eestis ja välismaal.Konverentsi korraldas SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus koostöös karjääriteenuste koostöökogusse kuuluvate organisatsioonidega. Konverents toimus Euroopa Sotsiaalfondi programmist Karjääriteenuste süsteemi arendamine.

Kokkuvõte koos esitlustega asub SA Innove kodulehelel -> Karjääriteenused -> Uudised -> Karjäärikonverents VÄÄRT NÕU.


Kristi Koort, SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus, teavitusspetsialist