OÜ Sinu Koolituspartner korraldas SA Innove tellimusel ning ESF programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine” rahastamisel karjäärikoordinaatorite baaskoolituse, mis toimus 22. märtsist kuni 8. maini 2012. a.

Koolitusprogramm kestis 78 akadeemilist tundi, s.h auditoorset tööd 46 tundi ja iseseisvat tööd 32 tundi. Koolituskava koostaja ja juhtiv lektor oli Terje Paes, lisaks koolitasid Eha Raav, Marike Uusjärv ning Mare Lehtsalu. Koolitusel käsitletud teemad toetasid üldhariduskooli karjäärikoordinaatori tööks vajalike kompetentside arengut. Koolitusel kasutati aktiivõppe meetodit, kus vaheldusid temaatika teoreetiline ja praktiline käsitlus. Osalejad pidid aktiivselt käsitlema töös esilekerkinud probleeme ning lahendama praktilisi ülesandeid. Tehti rühmatööd ja diskuteeriti aktiivselt; lektorid andsid kõigile osalejatele individuaalset tagasisidet iseseisvate tööde kohta.

Osalejate tagaside koolitusele oli väga positiivne. Koolitusel omandatud uutest teadmistest ja oskustest toodi esile näiteks korralduskava koostamine; karjäärikoordinaatori töö sisu; uued meetodid; koostöö ja meeskonnatöö; karjääriinfo allikad; ainekava ja tegevuskava koostamine; aineõpetajate kaasamine töörühma. Hinnati kõrgelt praktilisi nõuandeid karjääriõppe korraldamiseks oma koolis ning nippe õpilaste aktiveerimiseks.

Koolitusprogrammi läbis edukalt 34 üldhariduskooli karjäärikoordinaatorit. Soovime neile edu koolitusel omandatu kasutamisel!

Ande Magus

SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse koolitusspetsialist