Töötoa sisuteemad

Eesmärk

Õpiväljund

Lisainfo

Isiksuseomaduste test (võimalik koos tööalase suundumuse testiga)

Põhineb viiefaktorilisel isiksusemudelil ja kirjeldab hinnatavate tundelaadi, aktiivsustaset, suhtlemisviisi, tegutsemisstiili ja vastuvõtlikkust.

Noor analüüsib enda isiksuse omadusi ja teeb teadlikumalt karjäärivalikuid.

Tutvustav loeng ja testid. 
Tagasiside andmine indivi-duaalselt

30-45 min. (eesti/ vene keeles)

Jelena.kalames@rajaleidja.ee

Tööalase suundumuse test

Põhineb J. Hollandi teoorial ja kirjeldab tegevuslike eelistuste alusel erinevaid kutse-suundumuse tüüpe (sotsiaalne, ettevõtlik, teostav, rakenduslik, uuriv ja loominguline).

Noor teadvustab oma kutseeelistusi ja teeb valikuid teadlikumalt.

Tutvustav loeng ja testid.
Tagasiside andmine indivi-duaalselt

30-45 min. (eesti/ vene keeles)

Jelena.kalames@rajaleidja.ee

Temperamenditüübid. Kuidas temperamenditüübid seonduvad elukutse valikutega?

Temperamenditüüpide erinevuste tutvustamine.

Enesetundmise teadlikkuse tõstmine. Noor oskab analüüsida oma temperamendi erilisusi.

Tutvustav loeng klassis + töölehe täitmine (45 min) ja individuaalne tagasiside noorele.

Jelena.kalames@rajaleidja.ee

Jobpics – pildipõhine karjäärinõustamine

Piltidel põhinev õpivahend ametialaste huvide väljaselgitamiseks. Jopbpicsi komplekt koosneb 183-st ameteid tutvustavast pildikaardist ja kajastab kokku rohkem kui 600 erinevat ametit.

Grupitööna: ametite tutvustus, ametite tundmine. Mis on minu erialased suundumused.
Individuaalse nõustamises sobib tööalaste suundumuste väl-jaselgitamiseks.

Loeng 45min klassis või individuaalne nõustamine.

Tuuli.mekk@rajaleidja.ee
Jelena.kalames@rajaleidja.ee

Õpistiilid ja nende mõju õppimistulemustele.

Mis õpistiile me kasutame?

Miks on oluline seda teada?

Õpistiilide tutvustus, õige stiili kasutamise mõju õpitulemustele. Mis takistab minu õppimist?

Õpilane analüüsib oma õpistiili. Oskab rakendada testitulemusi õppimise muutmiseks efektiivsemaks.

Loeng 45 min klassis või indi-viduaalne nõustamine

Jelena.kalames@rajaleidja.ee

Millised on minu huvid, nende roll elukutse valikul.

Minu vajadused ja väärtused

Mida sulle meeldib teha? Mis on sulle südamelähedane ja oma? Tõsta tead-likkust huvide rollist karjääriplaneerimisel. Toetada õpilast oma huvide avas-tamisel karjäärivalikute tegemiseks.
T-kujuline karjäär. Isikuomaduste, vajaduste ja väärtuste teadvustamine ja sidumine kutsevalikutega.

Õpilane oskab analüüsida huvide rolli karjääriplaneerimisel, teadvustab oma erinevate huvide olemasolu. Kirjeldab võimalusi, kuidas avastada ja edasi arendada oma huvisid.
Noor oskab analüüsida ja seostada väärtusi kutsevalikutega.

Loeng 45 min kuni 1,5tundi või individuaalne nõustamine.

 

Jelena.kalames@rajaleidja.ee
Tuuli.mekk@rajaleidja.ee

Karjääriplaani koostamine

Arendada oskust teha oma karjäärivalikuid teadlikumalt.

Noor kavandab isikliku karjääriplaani (sisaldab noore pakutuid teemasid, õppimine, töö, huvide kaardistus jne).

Üks kuni mitu individuaalset nõustamist

Jelena.kalames@rajaleidja.ee

Elumuutuste juhtimine

Arutelu, grupitöö: mis muutused tulemas põhikooli või gümnaasiumi lõpetajal. Motivatsiooni tõstmine muutustega toimetulekuks.

Noor oskab analüüsida oma oskusi, valmisolekut muutused ellu viia. On teadlik muutustest, mis kaasnevad erinevate otsustega (õppima või tööle asumine, kodust väljakolimine jne).

Loeng või individuaalne nõus-tamine

Jelena.kalames@rajaleidja.ee