2009.a. lõpus nägi trükivalgust metoodiline töövahend karjäärinõustajatele Karjäärinõustamine. Nõustaja käsiraamat. Raamat on välja antud SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse programmist Karjääriteenuste süsteemi arendamine, trükkimist toetas Eesti Töötukassa programmi Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007–2009 vahenditest. Programmid on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist. Raamatu koostajad on Piret Jamnes ja Mare Väli.

Raamatu sissejuhatuses võtab P. Jamnes kokku olulisema: „Tänapäeval eksisteerivad matching, humanistlik ja konstruktivistlik nõustamine praktikas kõrvuti ning paljud meie nõustajad on positiivses mõttes eklektikud. Kasutatakse paralleelselt nii teste kui uusimaid meetodeid ja harjutusi. Selles väljaandes ongi kõrvuti nii uuemad kui „äraunustatud vanad” teemad ja harjutused. On nii teooriat kui praktilisi ülesandeid, nii algajatele kui kogenud nõustajatele”. Raamat on toetav materjal ka nõustajate koolitamisel.

Esimeses osas tutvustatakse nõustamisteooriaid, millest ka Eesti nõustajad oma igapäevatöös lähtuvad. Põhjalikumalt käsitletakse nõustamisprotsessi ja nõustaja professionaalseid oskusi. Näpunäiteid jagatakse nõustamise planeerimiseks, läbiviimiseks ja analüüsimiseks. Tutvustatakse erinevaid meetodeid ja abivahendeid ning antakse soovitusi nõustamise füüsilise keskkonna kujundamiseks. Esiletoomist väärivad ka nõustaja „raudvara” hulka kuuluvad hea nõustamise kümme omadust ja nõustatava kümme soovi nõustajale.

Teise osa keskne teema on töö gruppidega. Käsitletakse gruppidega töötamise üldiseid põhimõtteid, põgusalt peatutakse ka õpetamismeetoditel. Teoreetiliste teemade ilmestamiseks on lisatud mõned läbiproovitud ja universaalsed harjutused.

Kolmas osa keskendub suhtlemisele, mis on nõustaja olulisemaid kompetentse. Kirjeldatakse barjääre, mis võivad takistada head kuulamist. Põhjalikumalt tutvustatakse suhtlemistasandite teooriat. Teemat toetavad praktilised ülesanded.

Viimasesse, neljandasse osasse on koondatud mõned kasulikud lisamaterjalid. Siit leiab lugeja ühiskonnas levinud elustiilide kirjeldused, küsimustiku nõustatava huvide kaardistamiseks, töölehe eluhoiakute käsitlemiseks.

Käsiraamatud on jaotatud piirkondlike teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning töötukassa piirkondlike osakondade spetsialistidele.

2010. aastal anti Primus programmi toel välja raamatu kordustrükk. Käsiraamatu elektroonilise versiooniga saab tutvuda siin.

Soovime kõikidele nõustajatele ja teistele huvilistele meeldivaid ja kasulikke tunde raamatu seltsis!


Mare Väli, SA Innove karjäärteenuste arenduskeskus, karjäärinõustamise juhtivspetsialist