Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 2007/2008 õppeaasta eesmärgiks oli pöörata rohkem tähelepanu kajäärivaliku ja kutsesuunitlusega seotud temaatikale. Koolis moodustati töögrupp, kelle ülesandeks oli koguda kokku õpetajatelt andmed selle kohta, kuidas toimub karjääri- ja kutsealaste pädevuste kujundamine erinevates ainetundides. Samuti tegeleti ka karjääriõppe tegevuskava täiendamisega. Põltsamaa Ühisgümnaasiumis töötavad karjäärikoordinaator ja karjäärinõustajad.


Katrin Arge, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi karjäärikoordinaator

Karjääriõppega seotud tegevused hõlmasid kõikide vanusastmete õpilasi, sest kuigi suuremat tähelepanu osutatakse elukutsevalikule seoses konkreetsete otsustuste tegemisega kooli lõpetamisel, kestab see protsess tavaliselt teadvustamata kujul aastaid. Karjääriplaneerimise temaatika ei ole kooli jaoks uus, seega oli meil olemas traditsioonilisi tegevusi ja üritusi, mida jätkasime. Näiteks on juba aastaid tehtud erinevates ainetundides ja klassijuhatajatundides uurimistöid, intervjuusid spetsialistidega ning kutsutud erinevate ametite esindajaid tundi. 9. ja 12. klassi õpilased on teinud koostöös Jõgeva Nõustamiskeskusega kutsesobivusteste ning saanud pärast tagasisidet karjäärinõustajatelt. Põhikooli viimases klassis on toimunud karjääritemaatilised klassijuhatajatunnid, läbiviijaks karjäärikoordinaator.
 

Seoses SA Innove projektis pilootkoolina osalemisega lisandus sellel õppeaastal ka uusi tegevusi, millest loodetavasti saavad tulevikus traditsioonilised üritused. Näiteks toimusid 11. klassides kohustusliku õppeainena karjääriõpetuse tunnid. Kooli raamatukogus on karjäärinurk, kus leidub erinevaid õppeasutusi tutvustavaid brošüüre ja raamatuid. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koduleheküljelt leiab õpilane infot Karjäärinurgast. Põhirõhk karjääritemaatikale sai pandud kolmanda veerandi viimasel nädalal, kui toimus Põltsamaa ettevõtteid tutvustav päev ja karjääripäev.

Kuna Põltsamaa ettevõtjad on mures, et aina vähem noori pöördub pärast ametikoolide ja kõrgkoolide lõpetamist linna tagasi ning tekkimas on tööjõupuudus, toimus 9. ja 12. klassi õpilastele Põltsamaal tegutsevaid firmasid tutvustav päev. Lõpuklasside õpilased said valida 14 erineva asutuse hulgast kaks, mida külastada. Ettevõtjad pakkusid tasuta transporti, tutvustasid erinevaid ameteid, kelle esindajad neil töötavad ning andsid ka soovitusi edasiõppimiseks. Õpilased jäid üritusega rahule ning ettevõtted on huvitatud kooliga koostöö jätkamisest.

1. - 6. klassi õpilased osalesid joonistusvõistlusel Kelleks tahan saada, kus valiti välja parimad tööd, mis saadeti edasi SA Innove poolt korraldatatud üleriigilisele konkursile. Klassijuhatajad viisid läbi karjääritunde, kuhu kutsuti erinevate ametite esindajaid, näiteks politseinik, hambaarst, tootegrupijuht. Mängiti erinevaid karjäärialaseid mänge, täideti töölehti, ristsõnu, vaadati filme erinevatest elukutsetest ning külastati ka erinevaid Põltsamaa ettevõtteid. 4a klass tegi trükikojas Vali Press karjääriteemalise ajalehe.Joonistanud: Erko Evel, Põltsamaa Ühisgümnaasium

Pilootkoolina SA Innove Karjääriteenuste projektis osalemine on andnud Põltsamaa Ühisgümnaasiumile uue hoo tegeleda karjääritemaatikaga. Kooli juhtkond ja pedagoogid mõistavad rohkem enda vastutusrikast rolli õpilaste tööeluks ettevalmistamisel. Kindlasti aitab kaasa ka koolilaste suur huvi enda tuleviku vastu.