Kiirel ja sageli ettearvamatul moel muutuv keskkond pakub pidevalt nii isiklikke kui ka tööalaseid väljakutseid. Kuidas muutlikes oludes orienteeruda ja toime tulla viisil, et üheaegselt oma eluõnne ja unistuse poole püüelda ning ühiskonnas töises tegevuses parimal moel panustada? Kas just isiku karjäärijuhtimise oskuste kujunemise toetamisele on vaja Eesti koolides senisest veelgi suuremat tähelepanu osutada ja seda kõigis kooliastmetes? Kas selleks loob soodsa pinnase senisest läbimõeldum karjääriõpe? Mil moel ja viisil?

Just neile ja muudelegi tähtsatele küsimustele otsivadki vastuseid SA Innove pilootkoolid. Täna on Eestis 58 pilootkooli, neist 6 on kutseõppeasutused. Pilootkooliks olemine ei pruugi olla lihtne. See seab koolile suurema vastutuse, nõuab kohati täiendavaid ressursse ja energiat, võimet hoida koolis tasakaalus ka kõik teised samavõrd tähtsad valdkonnad, kui seda on testimisel fookusesse seatud karjääriõpe. Üks on aga kindel – enim võidavad sellest õpilased. Olgem ausad, vilistlasena hindavad õpilased kooli selle järgi, kuidas kool on aidanud kaasa sellele, milliseks kujuneb õpilase saatus pärast kooli lõpetamist.

Tänu neile suure missioonitundega koolidele on juba valminud väärtuslikud õppe-, metoodilised- ja muud tugimaterjalid, mis on abiks nii karjääriõpetuse õpetajatele, teiste õppeainete õpetajatele kui ka karjäärikoordinaatoritele, kes noorte käekäigu kujunemises vastutusrikast rolli täidavad. Kõik materjalid on kättesaadavad portaali Rajaleidja suunaja osas (rajaleidja.ee/suunaja).

Mitmed karjääriõppe arendustegevused on pooleli, mõned veel idee tasandilgi. Usun, et kõigil pilootkoolidel on senisest omavahelisest koostööst meenutada küllaga head – kogemuste jagamisel tekkinud uute ideede elamusi ja ehk ka „vana hea“ äratundmise kauneid hetki. Lisaks on küllaga teadmist, mida teistele omasarnastele koolidele edasi anda ning kogemusi, millest õppida. Hiljuti lausus üks pikaajaline partner umbes nii – loodetavasti tegevused jätkuvad, sest nendest kooskäimistest on omal heal moel juba sõltuvus tekkinud.

Lähiajal pakume Eesti üldhariduskoolidele võimalust liituda karjääriõpet edendavate koolide koostöövõrgustikuga. SA Innove kuulutab konkursi välja juunis; sooviavaldusi on võimalik esitada septembrini. Nagu seni, nii ka sel korral eelistame koole, kes on leidnud võimaluse luua koolis karjäärikoordinaatori ametikoht. Võrreldes varasemaga on uus lähenemine, et koostöövõrgustikuga liituma oodatakse kohaliku omavalitsuse ehk kooli omaniku ja kooli ühisavalduse alusel. SA-l Innove ei ole võimalik otseselt karjäärikoordinaatorite palgakulu katta, küll aga pakume koostöövõrgustikuga liituvate koolide karjäärikoordinaatoritele tasuta koolitust (78 ak. tundi). Karjääriõppe heade praktikate vahendamiseks ja nö koolilt-koolile õppimiseks on kavas välja töötada temaatiliste seminaride sari, milles osalemine on koolidele samuti tasuta.

Täpsem info koolide koostöövõrgustikuga liitumise ja konkreetsete tegevuste kohta on SA Innove kodulehel (Karjääri- ja nõustamisteenused > Karjääriõpe).

Mare Lehtsalu

SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse karjääriõppe juhtivspetsialist