Kõik inimesed mõtlevad aeg-ajalt oma tulevikule. Noorte jaoks, kes lõpetavad 9. ja 12. klassi, on see lausa kohustuslik. Lapsepõlves küsitakse väikestelt poistelt ja tüdrukutelt, kelleks nad tahavad saada või kellena nad suurena töötada soovivad. Mõnedel on palju plaane, teised peavad tulevikule mõtlemist ajaraiskamiseks, mõni ei oska midagi öelda. Harva küsitakse, kuidas sa tahad kellekski saada, ometi on see võti vastuse juurde ja tegutsemisviis sellel teel väga oluline. Meie valikutel on palju mõjujõude, kuid valikud tuleb teha inimesel endal ja koolil on selles oluline roll täita.


Marike Uusjärv, Rapla Vesiroosi Gümnaasium

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis (RVG), nagu ka paljudes teistes Eestimaa koolides, on tegeletud karjääriteemadega pikka aega. Ükskõik, kuidas on aegade jooksul muutunud valdkonnaga seonduvad mõisted ja nende tähendus – koolis on kindel koht erinevatel tegevustel, mis aitavad noorel inimesel iseendas selgust saada ning õppida tundma töömaailma ja õppimisvõimalusi. Igat kooli huvitab, et lõpetajad teeksid õigeid valikuid, tunneksid ennast ja oma võimalusi ning oleksid lihtsalt õnnelikud, leides oma koha elus.

Liitudes 2005.a Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.1 rahastatud projektiga „Karjääriteenuste süsteemi arendamine Eesti Vabariigis“ ning olles üheks pilootkooliks, muutus tegevus süsteemsemaks ja eesmärgistatumaks. Viisime töörühmadega läbi seni tehtud töö kaardistamise ja lõpetajate anketeerimise (uuriti õpilaste arvamust, soove ja vajadusi karjäärialase tegevuse ja valikainete kohta RVG-s).

Tegevusi, mis aitavad kaasa RVG õpilaste karjääriplaneerimisalasele ettevalmistusele, on päris palju. Olulisemad on:
• õppekava üldosas ja ainekavades seatud eesmärkide elluviimine, majandusõpetus õppeainena ja äriplaanide koostamine ning kaitsmine;
• valikainete paljusus ja mitmekesisus;
• läbivate teemade käsitlemine erinevatel viisidel ainetundides;
• huviringide tegevus;
• erinevad üritused: loengud, kohtumised, karjääripäevad, töövarjupäev, õppereisid, valdkonna päevad, traditsioonilised üritused, õpilastööde laat, kutsevaliku konverents;
• õpilasomavalitsuse tegevus ja kõik need tegevused, kus õpilased ise organiseerivad ja vastutavad.

Toetavat rolli omavad nõustamine ja õpiabi, kutsesobivustestid, vestlused/kohtumised karjäärinõustajaga ja arenguvestlused. Lisainfot saadakse osalemisel erinevates projektides ja üritusel (“Abiturient ja ametkonnad”, “Keskkoolist kõrgkooli”, “Teeviit”, Raplamaa tööturg “Töö otsib tegijat”, Euroopa Noorte Parlament). Tundub, et põhikooli lõpetajate vajadus karjäärialase info järele on suurem kui praegu oskame pakkuda. Kõik ei jätka ju õpinguid gümnaasiumis – mis võimalused on nendel õpilastel? Kas nad teavad oma võimalusi?

Karjääriõpetus – kõige populaarsem valikaine

Sellest õppeaastast on esmakordselt õppekavas ja 11. klassi tunniplaanis valikainena karjääriõpetus - nagu me oma koolis selle lühidalt nimetasime. See sai ka kõige populaarsemaks valikaineks 11. klassi õpilaste hulgas (kokku 33 õpilast, 3 noormeest ja 30 tütarlast). Tund toimub kahes rühmas üks kord nädalas. Varem on toimunud karjäärialane ettevalmistus üksikloengutena või tsüklitena, nõustamiste ja ürituste kaudu. Õppematerjalina on kasutusel ja katsetamisel SA Innove poolt projekti käigus välja töötatud valikaine õpetajaraamat „Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine“.
Õppematerjal on rikas õpilaste töölehtedest, juhenditest, viidetest vajalikule kirjandusele, testidest ja erinevatest võimalustest teema käsitlemiseks. Õpilaste tagasiside on senini olnud positiivne: on hakatud nägema rohkem enda erinevaid külgi ja hakatud ennast paremini mõistma. Tundides on mõnus meeleolu.

Ühiselt korraldatud karjääripäev
Teist aastat järjest toimub koostöös Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse, Noorte Teabekeskuse, kohalike ettevõtetega, psühholoog-karjäärinõustaja ja kooli karjääritöörühmaga (õpilased, õpetajad, klassijuhatajad) karjääripäev. 10. ja 11. klasside õpilastele on avatud töötoad, kus spetsialistid käsitlevad erinevaid edasiõppimise ja töötamisega seotud teemasid ja õpilased osalevad loovates- ja majandusmängudes. Külastatakse ka erinevaid ettevõtteid.

Teeme seda kõike lootuses ja usus, et õpilased omandavad valmisoleku elukestvaks õppeks, julgevad ja suudavad teha õigeid valikuid, lähenevad elu kitsaskohtadele loovalt ja paindlikult ning tulevad toime.