Kõikides Eesti koolides on aastaid tegeldud kutsevalikuga. Kas teemasse suhtutakse pealiskaudselt või entusiasmiga, sõltub paljuski kooli juhtkonnast ja õpetajast. Ometi on mitmes koolis tublid õpetajad, kes viivad läbi karjääriõpetust. Enamasti on see senini toimunud klassijuhataja tundides ja aineõpetajate poolt sobiva alateema käsitlusel. On ka koole, kus karjääriõpe toimub valikaine raames nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis.


Sirli Kriisa, Türi Gümnaasium


Türi Gümnaasiumis alustasin kutsevaliku teemade käsitlemist valikainena 1994. aastal, kui koolile gümnaasiumi nime andmisega otsisime sobivaid ja vajalikke õppeaineid, mis annaksid koolile oma näo. Õpetus toimus 11. klassis 35 tunnise kursusena Etiketi valikaine nimetuse all. Põhitähelepanu pöörasime tollal käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisele. Ainekavas olid haaratud ametidokumentatsiooni täitmise oskuste arendamine, käitumisreeglite tutvustamine erinevates situatsioonides ja kohtades, nõuded välimusele jms.

6 aastat tagasi oli haridus- ja tööturumaastik muutunud ja sellega ka nõuded elluastujale palju suuremad. Otsustasin täiendada ainekava ja muuta valikaine nimetust. Seega jätkus 11. klassis valikaine Karjääriõpetuse nime all. Seni töös olnud ainekava täiendasime konkreetsemate teemadega (nt. töövõtja ja tööandja käitumisreeglid, töö kavandamine, elukutsevalikuga seonduv – koolid, ametid, isiksuse omadused jpm).

Kogu töö toimus õpetaja poolt otsitud paljude materjalide põhjal. Kasutasin erinevate autorite käitumis-, protokolli- ja etiketiõpikuid, kutsevaliku teemalisi ajakirju ja brošüüre. Julgen öelda, et enne spetsiaalset koolitust karjääri planeerimisega kui eesmärgistatud tegevusega ei tegeldudki.

Karjääriteenuste projektis osalemine – värskendav muutus
Kõik muutus põhjalikult, kui 2005. aastal sai alguse karjääriteenuste spetsialistide koolitus struktuurifondide meetme 1.1 alt rahastatava projekti Karjääriteenuste süsteemi arendamine Eesti Vabariigis raames.

Sellest projektist olen väga palju kasulikku leidnud senise töö korraldamisel: tutvustasin oma kooli õpetajatele karjääriplaneerimise põhimõtteid. Pean väga vajalikuks, et kõik klassijuhatajad ja aineõpetajad saaksid ühtmoodi aru uutest suundadest karjääriplaneerimises ja oskaksid lisaks õpilaste juhendamisele ka oma karjääri kujundamisele tähelepanu pöörata. Arvan, et sellega seoses oli üsna kerge kaasata õpetajaid töögruppidesse, kes hakkasid meie koolis karjääriplaneerimisega seonduvaid tegevusi kaardistama. Mitmeid koolitusel saadud materjale kasutasin lõpuklasside õpilaste ja lastevanemate ühistel koosolekutel, mille teemaks olid valikud kooli lõpetamise järel ja hariduse astmed ning koolid Eestis

Loomulikult tuli koolituse tulemusena täiendada ka karjääriõpetuse ainekava. Sain julgust jätkata suurema osa seni käsitletud teemadega, täienes metoodiline ja teoreetiline baas. Üheks olulisemaks kasuks antud projektis peangi teoreetilise materjali kvaliteeti (kõiki loenguid saab kasutada erinevatele sihtgruppidele väga vajaliku info edastamise algmaterjalina).

Praegune tööfaas on jõudnud väga olulise etapini – välja on töötatud kooli karjääriõppe tegevuskava. Jällegi tuleb märkida, et kogu praktiline töökorraldus selle ettevalmistuseks oli väga hea. Etapiviisiline tööjaotus ja konkreetsete ülesannete täitmine on lisaks karjääriplaneerimise töökava väljatöötamisele heaks metoodiliseks juhendiks ka koolis muude projektidega tehtavale tööle.

Muidugi on karjääriõpe koolis tegemas alles esimesi samme. Kui karjääriõpetuse tunni ainekavadega töö ei tundugi väga keeruline (on ju võimalik kasutada mitme kooli kogemusi), siis kogu karjääriõpet erinevas vanuses õpilastele ja läbiva ainena süsteemselt toimima saada on päris raske. Selleks on vaja esmajoones ühtset strateegiat, lihtsat (oht üle pingutada – niigi liigkoormatud õppekava!) teemajaotust vanuseastmete kaupa ja koolitatud õpetajaid.

Kaks kolmandikku projektist on läbi. Üsna palju tööd on juba tehtud. Töös on ühtne metoodika ja õppematerjalid. Loodan, et tegijad ära ei väsi ja karjääriplaneerimine saab iga haritud inimese elus loomulikuks osaks! Edu Innovele, tänu projektis kaasalööjatele kõigi tegevõpetajate poolt!