Karjääriõpetus on väga õppijakeskne ja individuaalset lähenemist võimaldav õppeaine. Oluline on märgata ja toetada igat õppijat, luua igaühe individuaalsusega arvestavad õppimis- ja arengutingimused. Õpetajale võib-see olla veidi keeruline, samas aga põnev väljakutse.

Soovitusi, juhiseid ja praktilisi nõuandeid leiab äsja valminud ja uuendatud gümnaasiumi karjääriõpetuse õpetajatele suunatud tugimaterjalidest.

Valminud on karjääriõpetuse aineraamat gümnaasiumi õpetajale. Raamatu esimeses osas keskendutakse karjääriõpetuse teoreetilistele alustele. Teises osas kirjeldatakse õppeprotsessi ja aine sisu peamisi rõhuasetusi, lisatud on soovitused hindamiseks. Kolmandasse ossa on koondatud artiklid kogemustega praktikutelt. Viimasest osast leiab lugeja artiklid soovitustega lõiminguks karjääriõpetuse aspektist ja näiteid õpilastele karjääriteenuste kättesaadavuse tagamise kohta Rajaleidja keskustega koostöö näitel.

Uuendatud on ka gümnaasiumi karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamatut, mis sisaldab mitmeid õpitegevuste näiteid, sh õpilaste jaoks mõeldud töö- ja mõttearenduslehti. Mõlemad raamatud on avaldatud Rajaleidja portaalis, aineraamatuga saab tutvuda ka oppekava.ee lehel. Suur tänu kõigile, kes aitasid kaasa raamatute valmimisele! Head lugemist ja saadud ideede ellu viimist!

Mare Lehtsalu, SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse karjääriõppe juhtivspetsialist