Valikaine karjääriõpetus, so üks viis õppekava läbiva teema "elukestev õpe ja karjääri planeerimine" realiseerimiseks koolis. Enamasti on karjääriõpetus põhikoolis III kooliastmes.
Kindlasti ei võta karjääriõpetuse õppeaine enda kanda läbiva teema kõigi eesmärkide saavutamist.

Karjääriõpetuse ainekava on vaja igal koolis endale ise koostada. Milliste õpitulemuste saavutamist aineõppega on mõistlik taotleda, sõltub sellest, kuidas on karjääri läbiv teema tervikuna lõimitud õppetegevusega, näit õppeaineid lõimida võimaldavates loovtöödes, ettevõtte külastuste kaudu, erinevates ainetundides käsitletuna jne.  Ainekava koostamisel on eeskujuks põhikooli riikliku õppekava Lisa 11 avaldatud näidis  valikaine "Karjääriõpetus" ja kasuks tuleb pilgu heitmine aineraamatus toodud õppeprotsessi kirjelduse näidisele.


Tugimaterjalid põhikooli karjääriõpetuse õpetajale

2010. aastal valmisid Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel ja rahastamisel põhikooli uue riikliku õppekava rakendamise tugimaterjalid. Valdkonna- ja aineraamatud on koondatud lehel www.oppekava.innove.ee.
Karjääriõpetuse artiklid:2014. a valmis eelnimetatud artikleid koondav trükis „Karjääriõpetuse aineraamat põhikooliõpetajale“ (pdf)

 

Põhikooli karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamat, 2011 (pdf)             

      

 

 

 TÄIENDAVATE TÖÖLEHTEDE KOGUMIK (pdf)

Karjääriõpetuse valikaine põhikoolis - Põhikooli õpetajaraamat, 2007 (pdf)