Igal õppeaastal on midagi, mis on omamoodi uus. Tänavu alustati koolides tööd uuenenud riiklike õppekavade järgi, mis pakub uusi võimalusi õpilaste karjääri kujundamise toetamiseks. Veel puudub ülevaade sellest, mitmes koolis on nüüdsest karjääriõpetus valikainena kooli õppekavas.

Seda, et õpilased tajuvad karjääriõppe olulisust, on selgesti näha mitmete noorte- ja õpilasorganisatsioonide tegevusest ja avalikest pöördumistest. Õpetajate ja koolijuhtidega peetud vestlustest ilmneb omakorda, et nemadki püüavad õpilaste soovidele järjest rohkem vastu tulla. Huvi karjääriõpetuse metoodiliste materjalide vastu on samuti märgatavalt suurenenud.

Tänaseks on nii Rajaleidja portaalis kui ka SA Innove kodulehel kättesaadavad uuendatud karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamatud põhikoolile ja gümnaasiumile, mille esimesed versioonid koostati 2007. aastal. Neid raamatuid testiti SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse pilootkoolides ja koguti tagasisidet nii pedagoogidelt kui ka õpilastelt.

Uutes õpetajaraamatues on mitmed teemakäsitluste tekstid nüüdisajastatud või kiiresti aeguva sisu tõttu lühendatud ning varustatud asjakohaste veebiviidetega. Lisatud on peatükid „Teoreetilised alused”, „Õppeprotsessi kavandamine“ ja karjääriõpetuse õpetajate kogemusi kirjeldavad artiklid. Kompaktne tugimaterjal karjääriõpetuse õpetajatele on seega tänaseks peaaegu valmis. Lisaks nimetatule on ju olemas ka põhikooli karjääriõpetuse aineraamat, mis on kättesaadav nii oppekava.ee lehel kui ka veebiraamatuna portaali Rajaleidja suunaja osas. Gümnaasiumi õpetaja aineraamat on hetkel koostamisel ja see valmib aasta lõpuks.

Karjääriõpetuse õpetajatele lisaks on neist raamatutest abi loodetavasti teistelegi aineõpetajatele, kuna need sisaldavad palju erinevaid harjutusi, millega saab tõhusalt siduda läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ õpetatava põhiainega.

Head õpetajaraamatute kasutamist ja toredat koostööd kõigile pedagoogidele!


Mare Lehtsalu, SA Innove KTK karjääriõppe juhtivspetsialist