Elukutse valikuks ja karjääri teadlikuks planeerimiseks on vaja olla informeeritud, omada võimalikult rohkelt ja mitmekülgset teavet. Veelgi olulisem on informeeritus neile, kelle ülesanne on teisi inimesi suunata ja neile teavet jagada.


Siiri Männamaa, Rahvusraamatukogu


Üks kindel koht, kust nii eripalgelist ja samas kontrollitud infot otsida, on raamatukogu. Artikkel annabki ülevaate sellest, millist infot elukutse valiku, karjääri planeerimise ning tööelu probleemide lahendamise kohta võib Rahvusraamatukogust leida.

Kuna karjääri planeerimine on väga paljude teemadega seotud protsess, siis võib ka karjääriga seotud kirjandust leida mitmetest Rahvusraamatukogu lugemissaalidest. Psühholoogilisi teste ja tööpsühholoogia käsitlusi tasub otsida humanitaarteaduste saalist psühholoogiakirjanduse riiulitelt. Tööturu ülevaateid, ametite kirjeldusi, nõuandeid tööle kandideerimiseks ja tööintervjuudeks, ametikirjade näidiseid leiab ühiskonnateaduste saalist. Haridusteatmikud, koolide ja erialade kirjeldused asuvad üldlugemissaalis. Seadusi ja õigusalast kirjandust tööelu eri tahkude kohta pakub õiguskirjanduse lugemissaal. Stipendiumite, vahetusprogrammide ja praktikakohtade infot saab Euroopa Liidu lugemissaalist jne. Rahvusraamatukogus on olemas ka Karjäärinõustamise Teabekeskuse ja Tööturuameti väljaanded.

Raamatute ja perioodikaväljaannete kõrval on Rahvusraamatukogus võimalik kasutada paljusid andmebaase ajalehtede, ajakirjade ja kogumike artiklite otsimiseks, sh mitmeid rahvusvahelisi teadusajakirjade andmebaase, milles sisalduvad uurimused ja artiklid võiksid huvi pakkuda ka professionaalsetele karjäärinõustajatele.

Orienteerumine sellises infokülluses on võrdlemisi keeruline, ent selle teeb oluliselt lihtsamaks mitmesuguste abivahendite – kataloogide ja andmebaaside tundmine. Palju infot leidub Rahvusraamatukogu koduleheküljel. E-teenuste rubriigis esitatud küsimustele annavad vastuseid raamatukogu eri valdkondade infospetsialistid. Seega saab suure osa eeltööd teha juba enne raamatukogusse tulekut. Allpool mõned soovitused, kuidas Rahvusraamatukogust kõige tõhusamalt infot otsida.

E-kataloog ESTER
Infootsingut tasub alustada elektronkataloogist ESTER (ester.nlib.ee). See on 12 Eesti raamatukogu ühine e-kataloog, mis võimaldab otsida raamatukogudes leiduvaid raamatuid, ajakirju, ajalehti, elektroonilisi teavikuid jm. Sisuliseks otsinguks tasub kasutada märksõnaotsingut, nt märksõna abil tööõigus leiab tööalaseid õigusakte. Teavikuid saab otsida autori, pealkirja, ISBNi jm järgi. Sisuliseks otsinguks on otstarbekas kasutada märksõnaotsingut. Näiteks võib kasutada märksõnu karjäär, karjäärinõustamine, kutsenõustamine, professionaalne tunnustus, edutamissüsteemid, elukutsed, ametid (töökohad), kutsevalik, haridusinfo, elukestev õpe jne. Veelgi laialdasem on märksõnaga töö seotud teemade ring. Tööalaseid õigusakte leiab märksõna tööõigus abil. Täpsemaid otsinguid võimaldab sooritada liitotsing, kus saab märksõnu kombineerida ja otsitingimusi erinevate tunnuste abil piirata.

Uute raamatukogusse saabunud raamatute jälgimiseks saab kasutada uudiskirjanduse nimestikke. Karjääriteemalisi uusi raamatuid võib leida humanitaarteaduste, sotsioloogia, majanduse ja poliitika, õiguse ja Euroopa Liidu Infokeskuse uute raamatute nimestikest.

Juhul, kui soovitud kirjandust Rahvusraamatukogus ei leidu, on võimalik kasutada raamatukogudevahelist laenutust (RVL) ja tellida raamat teisest Eesti või välismaa raamatukogust. Põhjalikuma info teenuse kohta ja elektroonilise tellimisvormi leiab raamatukogu koduleheküljelt.

Artiklite andmebaas ISE
Infot Eesti ajalehtedes, ajakirjades ja jätkväljaannetes ilmunud artiklite kohta leiab andmebaasist ISE. See on humanitaar- ja sotsiaalteaduste artiklite bibliograafiline andmebaas. Kõige lihtsam on sooritada lühiotsingut, kuid soovitame kasutada ka kompleksotsingut või märksõnade loendit, kus iga märksõna järel on toodud ära arv, mitme artikli kirjes märksõna esineb. Võimalik on piiritleda otsingutulemust mitme tunnuse järgi (aasta, allikas, keel). Allandmebaasist Majandus. Poliitika. Õigus leiab näiteks märksõnaga karjäär (teenistuskäik) ligi 1500 artiklit, samuti võib otsida artikleid märksõnaga karjäärinõustamine ja kutsenõustamine. Samade märksõnadega soovitame teha otsingut allandmebaasis Humanitaarteadused. Sellesse baasi on võetud humanitaarvaldkonna artiklid, näiteks psühholoogia alalt need, mis käsitlevad mitmete elukutsete psühholoogilisi iseärasusi, karjääri kui peresuhete ohustajat jne. Allandmebaasis Varia leidub märksõnaga karjäär (teenistuskäik) ligi 115 kirjet. Haridusalaseid artikleid, sh kutsenõustamist käsitlevaid artikleid leiab andmebaasist Varia aastani 2004, uuemate otsimiseks soovitame kasutada Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu artikliandmebaasi Haridus.

Võõrkeelsed teaduspublikatsioonid ja artiklid
Lisaks raamatuile ja ajakirjadele on raamatukogus võimalik lugeda artikleid mitmete andmebaaside vahendusel. Elektrooniliselt kättesaadavaid ajakirju ja artikleid võib otsida võõrkeelsete e-ajakirjade tähestik- ja teemakataloogidest, millele on juurdepääs kodulehelt e-raamatukogu rubriigist e-ajakirjade alt.

Kataloog A-Z
E-ajakirjade haldamise teenus, mis koondab ühtsesse nimestikku kõik ajakirjad, millele on ostetud juurdepääs. Iga ajakirja nimetuse juures antakse teada, millises litsentsiandmebaasis otsitav ajakiri asub ning millise ajavahemiku kohta on kättesaadavad täistekstid.Nii näiteks on kataloogi A-Z abil võimalik kindlaks teha, et ajakirja The Career Development Quarterly täistekste pakuvad Rahvusraamatukogu lugejaile andmebaasid EBSCO Academic Search Premier alates aastast 1996, EBSCO Business Source Premier ja MasterFILE Premier alates aastast 1990, ProQuest International Research Library alates 1994. Seejärel on juba lihtne avada andmebaas, kus huvipakkuva ajakirja vajalik aastakäik on esindatud, ning asuda soovitud artiklit lugema.

Sarnast teenust pakub võõrkeelsete ajakirjade tähestik- ja teemakataloog Electronic Journals Service ejournals.ebsco.com, lisaks ajakirjaotsingule võimaldab see ka artikliotsingut ning toob kasutajani täisteksti.

Rahvusraamatukogus saab infootsingut teha järgmistest rahvusvahelistest andmebaasidest:

Academic Search Premier (EBSCO Host)
Akadeemiliste väljaannete artiklite bibliograafiline ja täistekstandmebaas alates 1975. aastast. Karjääri teemal võib leida ajakirjade Techniques: Connecting Education & Careers, Career Development Quarterly, Career World, Careers & Colleges, Journal of Career Planning &Employment, Journal of Career Assessment, Working Woman jt. artikleid. Artikleid saab otsida märksõnade career development, career education, career changes, occupations, vocational guidance, job hunting jpt abil.

Business Source Premier (EBSCO Host)
Ärialane artiklite täistekstandmebaas pakub karjääriteemal lisaks ajakirjaartiklitele eri riikide karjääritutvustusi riigi tööturu olukorra, äritavade ja tööotsimise võimaluste kohta.

PsycArticles (EBSCO Host)
American Psychological Association (APA) koostatud psühholoogia teadusajakirjade täistekstandmebaas, mis sisaldab üle 50 ajakirja täistekstartikleid alates 1985. aastast. Karjääriteemalised ajakirjad on näiteks Career Development, Occupational Guidance, Occupational Choice, Career Education, Dual Careers, Career Change, Management Personnel, Occupational Guidance jpt.

Emerald Fulltext
Peamiselt majanduse, juhtimise, infoteaduse ja inseneriteaduse e-ajakirjade andmebaas. Karjääriteemat võib leida juhtimisajakirjadest, mida on andmebaasis üle 300. Täistekstid alates 1994. aastast. Esile võiks tuua ajakirju Career Development International, International Journal of Career Management, Journal of European Industrial Training, International Journal of Manpower, Personnel Review, Development and Learning in Organizations, Management Development Review jt.

ProQuest Academic Research Library
Mitmekülgse temaatikaga artiklite bibliograafiline ja täistekstandmebaas alates aastast 1971, mis sisaldab üle 3000 ajakirja. Karjäärialaseid artikleid võib otsida märksõnadega career development planning, career advancement, professional development, job hunting jt.


First Search
Ühise otsisüsteemiga andmebaaside kogum, pakub infot bibliograafiate, annotatsioonide, referaatide ning täistekstide näol. Karjäärialaseid artikleid võib leida andmebaasidest ArticleFirst, EconLit, PsycFIRST, WilsonSelectPlus, WorldCat jt.

Neid rahvusvahelisi litsentsiandmebaase on võimalik kasutada Rahvusraamatukogus lugejaarvutites. EBSCO Hosti kasutamiseks väljastpoolt Rahvusraamatukogu arvutivõrku saab raamatukogu lugeja selleks konsultandilt parooli. Täistekste võib välja trükkida, salvestada või e-postiga saata, nii nagu iga andmebaasi omanik lubanud on. Andmebaase on veel teisigi. Ammendava ülevaate neist saab Rahvusraamatukogu koduleheküljel, e-raamatukogu rubriigis.

Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse (ELIK) kogusse hangitud trükised (nt Baneth, A. The Ultimate EU Test Book. London, 2005. 397 lk.) abistavad Euroopa Liidu institutsioonidesse tööle kandideerijaid testideks valmistumisel. Koostöös EURESe (Euroopa töövahenduse võrgustik) Eesti esindajate ja Europassi Keskuse nõustajatega korraldatakse infopäevi, kus tutvustatakse Euroopa Liidu riikide tööturu avanenud võimalusi.

Rahvusraamatukogu lugemissaalides on kasutada lugejaarvutid, paljundusseadmed ja Interneti-ühendus (püsiühendus ja WiFi) sülearvutitele. Konsultandid abistavad andmete ja faktide täpsustamisel, kirjanduse otsingul ning infootsingul andmebaasidest.