Karjääriteenuste osutamise ja arendamisega on Eestis tegeldud üle 80 aasta. Uudseim on seejuures nimetus karjääriteenused ise – läbi aegade on pigem kasutatud mõisteid kutsenõustamine, kutsesuunitlus, kutseorientatsioon, kutsejuhendamine jms.

Töömaailma muutumine, ootuste ja nõudmiste teisenemine ja elukestva õppimise möödapääsmatus on aga tinginud ka teenuste sisulise muutumise. Pelgalt kitsa kutsenõustamise asemel tuleb tänapäeval tegeleda kõigi kolme karjääriteenusega – nii koolis toimuva praktilisi karjäärikujundamise oskusi treeniva karjääriõppe, otsuste ja valikute tegemise protsessi toetava karjäärinõustamise kui nende mõlema üheks osaks oleva hästi struktureeritud ja asjakohase karjääriinfo loomise ja levitamisega. Mõiste karjäär on seejuures väljunud oma varasemate aastate kitsastest piiridest, tähendades vaid ühe ametiala sees ülespoole liikumist. 21. sajandil viitab karjäär inimese elukestvale arengule, kus ühtseks tervikuks on põimunud kõik tema erinevad elurollid alates tööalasest rakendusest ja pidevast enese­täiendamisest kuni elustiili, vaba aja, perekonna ja sõpradeni välja. Järgnevas ajaloolises ülevaates on teenuste nimetus ajastule omasesse vormi jäetud.

Nii nagu mujal maailmas, on karjääriteenuste-alane tegevus sõltunud mitmete tegurite koosmõjust ka Eestis. Kogu ajaloo vältel on üheks tugevamaiks karjääriteenuste arengut mõjutanud teguriks olnud riigivõimu suhtumine. Võim määrab valdkonna arendamisele suunatud riiklike rahaliste vahendite jaotamise. Totalitaarse riigivõimu korral võib näiteks teatud osa tegevusvaldkondadest olla keelatud või nende areng takistatud. Samuti on valdkonna arengut mõjutanud psühholoogiateaduse tase ja arenguvõimalused riigis. Psühholoogia viljelemine ja õpetamine kõrgkoolides on andnud vajaliku ette­valmistusega spetsialiste ning määranud ära paradigma, mille alusel valdkonnaga seotud inimesed oma tegevust korraldavad.
Järgnev ülevaade kirjeldab kutsesuunitluse ning -nõustamise arenguid ja põhiteemasid erinevatel Eesti ajaloo­perioodidel.

Allikas: Haridus, tööhõive ja karjääriteenused Eestis. SA Innove, Karjäärinõustamise Teabekeskus, 2005