Vastavalt ministeeriumitevahelisele koostööleppele pikendas haridus- ja teadusminister 7. oktoobril 2011. a karjääriteenuste programmi 2013. a lõpuni.

2008. aastal leppisid haridus- ja teadusminister Lukas ning sotsiaalminister Maripuu kokku, et karjääriteenuste arendamine on prioriteetne valdkond, mis vajab head koostööraamistikku – määratleti valdkonna arengusuunad, rahastamine ning riikliku programmi elluviija. Vastavalt kokkuleppele käivitati ESF programm „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ 1. etapp perioodiks 2008 – 2011 eesmärgiga tagada sihtrühmadele kvaliteetsete karjääriteenuste kättsaadavus ning teenuste arendamise süsteemsus ja jätkusuutlikkus.

Vastavalt viiele prioriteetsele suunale on välja kujundatud noortele karjääriinfot ja -nõustamist pakkuvate piirkondlike Rajaleidja keskuste võrgustik, loodud hulgaliselt metoodilisi ja infomaterjale, koolitatud karjäärispetsialiste, käivitatud kvaliteedihindamise süsteem partnerkeskustes ning panustatud koostöö laiendamisse erinevate huvipoolte vahel.

Programmi kõige olulisem ja mahukam osa kuulub uuel perioodil endiselt noortele suunatud karjääriteenuste osutamisele partnerkeskustes. Üldiselt jätkatakse tegevusi kõigis viies arengusuunas.

Uued väljakutsed:

  • partnerkeskustes täiskasvanutele pakutavate teenuste paketi väljatöötamine;
  • programmis osalevate koolide ringi laiendamine (põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppe tasemel);
  • sihtrühmapõhiste materjalide koostamine (sh erivajadustega inimeste, täiskasvanute ja lapsevanemate toetamiseks);
  • karjäärispetsialistide tasemeõppe ettevalmistamine (sh õppekavade arendus);
  • karjääriteenuste kontseptsiooni 2020 väljatöötamine.

Loe lähemalt: innove.ee/3098
 


Margit Rammo, SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus