Meeli Murasov
Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakond

Karjäärinõustamissüsteemi vajalikkusest hakati Eestis rääkima 1990ndate aastate lõpus. Erinevatel põhjustel on valdkonna arendamine siiani peamiselt projektipõhiselt toimunud. Aastatel 2000-2005 on algatatud ja ellu viidud hulgaliselt vastavaid projekte nii üleriiklikul kui ka kohalikul tasandil.

Karjäärinõustamise Teabekeskusel õnnestus koguda kokku info enam kui 20 karjääriteenustega seotud projekti kohta, millest valdav enamus on teoks saanud tänu erinevatele EL programmidele. Väiksemate piirkondlikul ja kohalikul tasandil ellu viidud projektide arv on ilmselt veelgi suurem.

Projektide eesmärkidest ja tegevustest lähtudes on karjääriteenuste projektid võimalik jagada kaheks suuremaks rühmaks: arendusprojektid, sh uurimused, ning lähetusprojektid.

Arendusprojektid
Arendusprojekte on omakorda võimalik vaadelda lähtuvalt sellest, kas tegu on üle-eestilise või piirkondliku projektiga, milline on projekti sihtrühm (noored või täiskasvanud) ja millised on projekti tegevussuunad (näiteks karjääriteenuste valdkonna abimaterjalide loomine, spetsialistide koolitus jm). Suurima senise karjääriteenuste arendusprojektina võib välja tuua Phare abiprogrammi raames aastatel 2001-2004 ellu viidud inimressursi arendamisega seotud projekti ja selle raames karjäärinõustamise edendamiseks suunatud tegevused.

2005. aastal käivitusid koguni 5 uut karjääriteenuste valdkonna arendusprojekti, mida on toetatud EL Struktuurifondide vahenditest. Suurimaks neist on nii tegevuste ulatuse ja loodetava mõju kui rahastamise poolest Karjääriteenuste süsteemi arendamine Eesti Vabariigis, mida veab SA Innove Karjäärinõustamise Teabekeskus.

Uurimused ja küsitlused
Iga süsteemi edasiarendamiseks on vajalik omada ülevaadet sellest, milline on valdkonna hetkeolukord ja arenguvajadused. Aastatel 2000-2005 on läbi viidud mitmeid küsitlusi ja uurimusi, mis on olnud seotud karjääriteenuste valdkonnaga. Käesoleval hetkel on olemas teave 7 erineva küsitluse ja uurimuse kohta. Valdava enamuse uurimuste sihtrühmaks on olnud noored ning uurimuste abil on saadud teavet selle kohta, milline on noorte informeeritus erinevates nende elu puudutavates valdkondades ja kuidas kujunevad nende edasiõppimisplaanid ja tulevikukavad.

Lähetused
Karjäärinõustamise lühiajalisi lähetusprojekte on aastatel 2000-2005 toimunud vähemalt 5 ja kõik need on teoks saanud tänu Leonardo da Vinci programmile. Eraldi tuleb rõhutada vahetusprogrammi mõõtmed omandanud ACADEMIA tähtsust Eesti karjäärispetsialistidele iga-aastase võimaluse loomisel tutvuda teiste Euroopa riikide kogemuste ja praktikatega.

Siinkohal ei ole võimalik kokku võtta kõikide karjääriteenuste projektide eesmärke, tegevusi ja tulemusi. Ülevaatlik koondtabel teadaolevatest karjääriteenuste valdkonna projektidest saab siinkohal kättesaadavaks 6. nädalal.