Möödunud aastal oli üks KTK tegevustest karjääriteenuste brändi loomine. Teenuste märgist on unistatud juba aastaid; omakeskis on spetsialistidega ikka arutatud, et kui oleks oma märk, küll siis kõik teaksid, mis on karjääriteenused. Aastane brändi loomine on aga näidanud, et ainult märgist on vähe; on vaja luua üle-eestiline karjääriteenuste bränd. Mis aga on bränd? Kuidas seda ellu viia? Kuidas see aitab teenustest teavitamisel?

Bränd on inimese ettekujutus tootest või teenusest; see kujuneb kogetud situatsioonidest – nähtud reklaamist, saadud e-kirjast või teenusest. Bränd on kõik see, mida me ütleme või teeme, mida meie kohta arvatakse ja räägitakse, millise mulje me inimestele jätame. Vaadakem näitena firmat EMT. Kindlasti tekib paljudel mingi emotsioon seoses järgmiste punktidega: kõne kvaliteet ja hind, e-kirjadele vastamise kiirus, teenindaja lahke olek teenindussaalis, probleemide lahendamise oskus. Kõik need mõtted ja tunded, mis neid sõnu lugedes tekivad, ongi EMT bränd. Nii on karjäärispetsialistidel võimalik karjääriteenust pakkudes luua karjääriteenuste bränd.

Rajaleidja Võrumaa keskus uue fassaadisildiga

Milleks on brändi vaja? Bränd aitab luua seost süsteemi eri osade vahel, st olenemata sellest, kuhu inimene läheb, saab ta alati toetust oma karjääri planeerimisel. Karjääriteenuste brändi tunnussõna Rajaleidja viitab nii laialdaselt tuntud karjääriteenuste infokeskkonnale (rajaleidja.ee) kui ka karjääriinfo vahendamisele, -nõustamisele ja -õppele. Rajaleidja tähistab ja ühendab erinevaid teenusepakkujaid, kinnistades elukestva õppe tähendust kogu ühiskonnas ning toetades karjääriteenuste paremat kättesaadavust üha laiematele sihtrühmadele. Ühine tunnussõna lihtsustab oluliselt ka kommunikatsiooni. Kui enne tutvustasime noortele teavitamis- ja nõustamiskeskusi erinevate nimedega, siis nüüd saame rääkida märksa lihtsamalt igas maakonnas asuvast Rajaleidja keskustest.
 Rajaleidja Hiiumaa keskuse karjäärispetsialistid näitavad teed

Kuidas brändi tutvustada? 2011. a alguses toimus bränditeemaline infopäev KTK partnerkeskustele. Töörühmade arutelust selgus, et kõigil on uue ühisnimetaja – Rajaleidja – üle hea meel. Esimese praktilise sammuna võtsid keskused kasutusele uue sümboolika – keskustele paigaldati fassaadisildid ja suunaviidad, et noored paremini keskused üles leiaksid. Lisaks sellele said kõik keskused jaotusmaterjali, millega uut märki ja teenuseid noortele tutvustada.

2011. a teises pooles toimub karjääriteenuste brändi tegevuspõhimõtete tutvustamine karjääriteenuste programmis osalevatele partnerkoolidele. Lisaks hakkavad toimuma brändi kasutusele võtmise teemalised läbirääkimised teiste karjääriteenuste pakkujatega (nt töötukassa, ülikoolide karjääriteenistused).

Kristi Koort, KTK teavitusspetsialist