10. märtsil toimus 2011. a esimene karjääriteenuste koostöökogu kohtumine – kokku oli see juba kümnes. Kohtumise peateema oli karjääriteenuste osutamine 2010. a ja 2011. a plaanide tegemine. Koostöökogu liikmetele tutvustati ka programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ laienduse plaane aastateks 2011-2013.

Piret Tatunts Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli keskusest tutvustas koostöökogu liikmetele 2010. a teenuste osutamist Primus programmis. Programmi üks tegevustest on õppija toimetuleku toetamine. Piret Tatunts tõi välja, et väga populaarne ja palju head tagasisidet on saanud ainekursus „Õppimine kõrgkoolis”. Eelmise aasta jooksul läbisid selle kursuse 411 üliõpilast, kes jäid kõik äärmiselt rahule. Kursuse jooksul antakse üliõpilasele teadmisi sellest, kuidas õpinguid planeerida (sh aja- ja rahajuhtimine), räägitakse stressiga toimetulekust ja muust, mis on noore jaoks oluline. Lisaks anti ülevaade trükistest, tuutorite süsteemist ja toimunud üritustest.

Töötukassa teenuseid tutvustas Lana Randaru. Karjääriteenuseid (karjääriinfo vahendamine, karjäärinõustamine ja tööotsingu töötoad) sai eelmise aasta jooksul u 15% registreeritud töötutest. Lana Randaru tõi välja, et eelmisel aasta loodud karjääriinfo toad on väga populaarsed; kokku käis karjääriinfotoas külastajaid 12 049. Käesoleval aastal plaanitakse jätkata samade teenustega; lisaks hakatakse igas maakonnas pakkuma töötutele grupinõustamise teenust, et võimaldada inimestel üksteist motiveerida ja toetada.

Kristina Orion karjääriteenuste arenduskeskusest rääkis teenuse osutamise seisust 2010. a teavitamis- ja nõustamiskeskustes (loe täpsemalt lk 1-2). Mare Lehtsalu andis ülevaate karjääriteenuste programmi partnerkoolide arendustegevustest. 26 üldhariduse partnerkoolis õpib kokku 14 227 noort, neist 1021 on osalenud karjääriõpetuse valikaines, st keskmiselt on ühes koolis karjääriõpetuse valikainet saanud 39 õpilast. Õpilaste koguarvuga võrreldes on karjääriõpetuse valikainet saanud 1,3% õpilastest ja karjääriõpetust koolis 10,3% õpilastest. Mare Lehtsalu rõhutas, et kuigi need protsendid ei ole pealtnäha suured, on tänased partnerkoolid teinud ära suure töö selleks, et saaksime järgnevate aastate jooksul oma partnerite ringi kasvatada. Tänased pilootkoolid on need, kes on töötanud välja ja testinud erinevaid metoodilisi materjale, millest on kõigil tulevikus kasu.

Päeva lõpetas Margit Rammo karjääriteenuste arenduskeskusest ülevaatega programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ laienduse plaanidest aastateks 2011-2013. Koostöökogu liikmetel oli võimalus esitada oma ettepanekud programmilaienduse kohta.

Järgmine karjääriteenuste koostöökogu koosolek toimub 12. mail.

Karjääriteenuste koostöökogu 2011. a tegevuskavas on viis põhiteemat:

  • Ülevaade programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ tegevustest;
  • Arenduskeskuse osalemine Euroopa Karjääriteenuste Poliitika Võrgustikus (European Lifelong Guidance Policy Network);
  • Karjääriteenuste valdkonna kontseptsiooni koostamine;
  • Karjääriteenuste valdkonna õigusruumi korrastamine;
  • Avalikkuse teavitamine karjääriteenuste võimalustest.

Üks 2011. a põhiteemasid koostöökogus on karjääriteenuste valdkonna kontseptsiooni koostamine aastani 2020. Esimesel poolaastal toimub taustainfo kogumine sh teenuste osutajate ja kasutajate ootuste ja vajaduste analüüs; teisel poolaastal alustab töörühm tööd. Kontseptsioon valmib 2012. a.
Jätkatakse 2010. a alustatud karjääriteenuste valdkonna õigusruumi korrastamisega. Töörühm, kuhu kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Töötukassa ning SA Innove esindajad, analüüsib karjääriteenuste valdkonda reguleerivaid õigusakte ja teeb vajadusel konkreetseid ettepanekuid õigusruumi täiendamiseks.
 

 Kristi Koort, KTK teavitusspetsialist