8.-9. detsembril 2009. a toimus viies Karjääriteenuste koostöökogu kohtumine. Kohtumise peateemad olid karjääriteenuste jätkusuutlikkuse tagamine teavitamis- ja nõustamiskeskustes, karjääriõppe jätkusuutlikkuse tagamine, avalikkuse teavitamine karjääriteenustest ja koostöökogu tööplaan aastal 2010.

„Karjääriteenuste jätkusuutlikkus on tagatud hetkel aastani 2011, alates 2012 aastast satub jätkusuutlikkus küsimärgi alla“, nii tutvustas Kristina Orion SA Innove karjääriteenuste arenduskeskusest (KTK) kootöökogule olukorda. Arutleti, milliseid konkreetseid samme saavad KTK ja koostöökogu ette võtta juba 2010, et programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ partnerkeskuste jätkusuutlikkus oleks tagatud?

Karjääriõppe hetkeolukorrast andis koostöökogule ülevaate Mare Lehtsalu (KTK). Karjääriteenuste programmi raames on käivitatud piloot 26 üldhariduskoolis (2009/2010 ja 2010/2011 õ.-a.). Kaasatud koolid testivad karjääriõppe kvaliteedi tõstmise võimalusi koolis sh arendustegevused kooli õppekavas ja karjäärikoordinaatori ülesanded (valikaine, karjääripäev, ettevõtte külastus, kooli infostend, koduleht, raamatukogu). Testimine viiakse läbi karjäärõppe tegevuskava põhiselt. Ühiselt tõdeti, selleks et karjääriõpetus koolides oleks tagatud on vaja mitmeid muudatusi õigusaktides.

Lepiti kokku, et KTK teeb pöördumise Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi kantsleritele palvega luua töörühm, mis analüüsib koostöölepet juriidilistest aspektidest lähtuvalt ja teeb ettepanekud jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Kristi Koort (KTK) rääkis koostöökogu liikmetele, milliseid teavitustegevusi on 2009 aastal arenduskeskus teinud. Üheskoos arutati, millistele teemadele keskendutakse 2010 a märtsikuus toimuval karjääriteenuste konverentsil.

Järgmine Karjääriteenuste koostöökogu kohtumine toimub aprilli teises pooles.

Loe lähemalt innove.ee/koostookogu