12. märtsil 2009. a, täpselt aasta pärast Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi allkirjastatud koostöölepet, toimus esimene ametlik Karjääriteenuste koostöökogu* kohtumine. Kohtumise peateemad olid valdkondlike mõistete ühtlustamine ja avalikkuse teavitamine karjääriteenuste võimalustest.

Koostöökogu liikmed arutasid, kuidas ühtlustada karjääriteenuste ja teiste lähedaste valdkondade (noorsootöö, üldharidus) mõisted. Selleks otsustati kokku kutsuda töörühm; järgmisel koosolekul tutvustakse töö tulemusi.

Päeva teises pooles arutleti selle üle, kuidas tõsta ühiskonnaliikmete teadlikkust erinevatest karjääriteenustest. Üheskoos mõeldi, milliste sõnumitega ja milliseid kanaleid kasutades peaks erinevatele sihtrühmadele lähenema, millal korraldada valdkondlik teavituskampaania ning milline on koostöökogu liikmete roll teavitustegevustes.

Järgmine Karjääriteenuste koostöökogu kohtumine toimub mai esimeses pooles. Järgmise koosoleku peateemad on karjääriinfo loomine ja vahendamine ning karjääriõppe kvaliteet üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes.

Loe lähemalt innove.ee/koostookogu

*Karjääriteenuste koostöökogu on erinevate osapoolte võimalus arendada elukestvalt kättesaadavad karjääriteenused ühtselt toimivaks ja koordineeritud süsteemiks, mis on kooskõlas teenuste integreerimise põhimõtetega. Koostöökogu töö toimub aastaste tegevuskavade alusel. 2009. aasta põhiteemad on valdkonna mõistete ühtlustamine, avalikkuse teavitamine, karjääriõppe ja -info kvaliteet ning karjääriteenused täiskasvanutele. Koostöökogu kohtumised toimuvad vähemalt neli korda aastas. Erinevate tegevuste elluviimiseks moodustatakse väiksemad töörühmad, vajadusel kaasatakse töörühmadesse eksperte. Koostöökogu tehnilise korralduse eest vastutab SA Innove Karjääriteenuste Arenduskeskus. Koostöökogusse kuuluvad ministeeriumid ja nende allasutused, kohalike omavalitsuste esindajad, haridus- ja teadusasutused, sihtgruppe ja teenustepakkujaid esindavad organisatsioonid, ettevõtete esindajad – katusorganisatsioonid.