18. mail 2010. a toimus karjääriteenuste koostöökogu kohtumine. Kohtumise peateema oli noorte töötus – selle ennetamiseks ja olemasoleva olukorra leevendamiseks vajalikud tegevused.

Pille Liimal Eesti Töötukassast tutvustas koostöökogule statistilisi näitajaid registreeritud töötusest. 2010. a I kvartalis oli noori registreeritud töötuid vanuses 16–24 eluaastat, s.o 29 500 noort, mis moodustab kõigist registreeritud töötutest 16%. Noortest töötutest on enim põhihariduseta või kutsekeskharidusega. Uuringud on näidanud, et üks olulisemaid tegureid, mis määrab inimese edukuse tööturul, on tema haridus; ka töötukassa statistika kinnitab seda. Töötukassal noortele eraldi tööturumeetmeid loodud ei ole, küll aga püütakse noorte vajadusi teenuste pakkumisel arvestada. Loomisel on iseteenindusportaal, mis võiks olla noortele atraktiivsem kui tavapärane klienditeenindus.Väljalangevuse ennetamisest Eesti kõrgkoolides rääkis Inga Kukk SA Archimedest. Primus programmis on mitmeid tegevusi väljalangevuse ennetamiseks. Näiteks toimub üliõpilastele koolitus „Õppimine kõrgkoolis”, kus käsitletakse õpingute ja karjääri planeerimise, enese-, aja- ja rahajuhtimise ning õpioskustega seonduvaid teemasid. Lisaks toetatakse üliõpilasi vajaliku infoga kooli algusperioodil.

Ada Lumiste Riiklikust Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusest tutvustas programmi Õppenõustamissüsteemi arendamine, mille üks eesmärke on parandada nõustamisteenuse kättesaadavust õpilaste koolist väljalangevuse ennetamiseks ja noorte edasise toimetuleku ning konkurentsivõime suurendamiseks igapäevaelus ja tööturul. Loodud on 16 õppenõustamiskeskust, kus pakutakse psühholoogilist, eri – ja sotsiaalpedagoogilist ning logopeedilist nõustamist.

Koostöökogu liikmed leidsid üheskoos, et noorte töötuse valupunktide leevendamiseks on väga oluline koos- ja teavitustöö – seda nii koostöökogusse kuuluvate kui ka teiste organisatsioonide vahel, kes samuti puutuvad kokku noorte töötuse teemaga. Kindlasti on oluline noortele pakutavatest teenustest teavitada nii noori kui ka nende vanemaid, õpetajaid, koolijuhte.

Järgmine Karjääriteenuste koostöökogu kohtumine toimub septembris.
Loe lähemalt innove.ee/koostookogu

Kristi Koort
SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus, teavitusspetsialist