Prof. Anthony G. Watts

Rääkides karjääriteenuste vajalikkusest, peetakse ennekõike silmas nende positiivset mõju isiku tasandil – tuge inimese elutee kavandamisel, eneseteostuses ja rahuolu saavutamisel. Enamus nõustajaid peabki oma südameasjaks ennekõike inimest aidata, olles selle elukutse valinud missioonitundest ja soovist teistele head teha.

Kui ühelt pool ongi karjääriteenuste eesmärgiks inimeste teadlikkuse, eneseanalüüsi, ja toimetulekuoskuste tõstmine, siis teiselt poolt on teenustel ka riigi arengu seisukohalt oluline tähtsus – tööjõu optimaalne rakendus toetab intellektuaalse kapitali suurenemist ning soodustab seeläbi otseselt riigi majanduse arengut.

Karjääriteenuste positiivset mõju kirjeldavad kolm näitajat:
- kõrgelt kvalifitseeritud töötajate arvu pidev suurenemine isikute teadlike valikute ja efektiivsemate otsuste tagajärgedel
- tööturu nõudluse ja pakkumise tasakaalustumine, kitsaskohtade likvideerimine
- tööturu tõhustumine, institutsionaalseid reforme viiakse läbi isiku ja ühiskonna huve tasakaalustavate karjääriteenustega.

Inimeste valikud

Kuhu ja kui kauaks tööle minna. Mida teadlikumad on inimesed oma võimetest, soovidest ja reaalsetest võimalustest, seda efektiivsemad (nii isikliku rahulolu kui produktiivsuse mõttes) on nende valikud ja otsused, mis omakorda tasakaalustab tööturu nõudluse ja pakkumise vahekorda. Selliste otsuste vastuvõtmist toetavate karjääriteenuste puudumisel on tööandjatel raskem leida sobivat tööjõudu, millega seoses väheneb ettevõtte efektiivsus, langeb töö kvaliteet ning aeglustub majanduskasv.

Kui palju investeerida oma koolitusse. Mida paremini ollakse kursis oma väljavaadetega tööturul, seda enam ollakse valmis investeerima koolitusse ja seda tulemuslikumad need investeeringud on.

Kust ja millist tööd otsida ning vastu võtta. Tänu karjääriteenustele on tööpakkumine ja -otsimine tõhusam ja vähem aeganõudev protsess, mis vähendab isikute võimetele mittevastavatele ametikohtadele sattumise ohtu. Selle tulemusel kasvab omakorda riigi keskmine tootmissuutlikkus.


Tööturu kitsaskohad
Karjääriteenused võivad kaasa aidata mõnede tööturu kitsaskohtade leevendamisele.

Õpingute katkestajad
Õpingute katkestanutel on enamasti väga raske tööturul rakendust leida, kuna neil puuduvad piisavad kutseoskused ja kvalifikatsioon. Kui haridustee katkeb baashariduse omandamise perioodil, pole inimesel üldjuhul võimalik kutset omandada. Karjääriteenuste abil saab tõsta inimeste teadlikkust erialase ettevalmistuse vajalikkusest tänapäeva tööturu tingimustes ja seeläbi ennetada töötuks jäämist.

Näiteks Ühendkuningriigis kulub ebapiisava kvalifikatsiooni tõttu töötuks jäänute abirahadele ca £350 miljonit aastas. Kui karjääriteenused suudaksid kasvõi 10% võrra vähendada koolist väljalangejate arvu ja suurendada vähemalt elementaarse kvalifikatsiooniga inimeste arvu, hoitaks aastas nende pealt kokku juba £35 miljonit, rääkimata teistest sotsiaalsetest ja isiklikest kasudest.

Tööturu tegeliku olukorra st nõudmise ja pakkumise mittetundmine, seda nii majandussektorite kui ametialade lõikes, on umbes 1/3 töötuse põhjuseks. Õigeaegsete karjääriteenuste toel on võimalik aidata inimestel juba enne õpinguid endale selgeks teha, millise ametiala esindajaid tööturul vajatakse ja ennetada sel moel potentsiaalsete töötute teket. Töötute arvu vähenemine kasvõi 1% võrra hoiab näiteks Ühendkuningriigis kokku £10 miljonit.


Heitunud, töötamisest ja tööotsimisest loobunud inimesed
Erinevad toetused, abirahad, tootmata jäänud toodang, kuritegevuse kasv jms – need on kulud, mida riik kas siis otseselt või kaudselt selle elanikkonna grupiga seoses kannab. Karjääriteenuste tulemusliku osutamise korral (näiteks toimetuleku- ja tööotsimisoskuste tõstmise tagajärjel suureneb tööle naasnute arv) on võimalik neid riiklike kulutusi oluliselt vähendada.


Kokkuvõttes võib öelda, et riigi inimkapitali maksimaalse rakendatuse ning seeläbi majanduskasvu ning sotsiaalse kaasatuse saavutamise protsessis on 21. sajandil karjääriteenuste osatähtsust raske ülehinnata. Kui edukateks need protsessid kujunevad, sõltub paljuski iga riigi investeeringutest kvaliteetse karjääriteenuste süsteemi väljaarendamisesse.