2010. a jätkas SA Innove ESF programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine” raames koostööd 17 teavitamis- ja nõustamiskeskusega. Keskuste ülesanne on muuta karjääriteenused oma teeninduspiirkonnas noortele kättesaadavaks. Keskuste tegevusest moodustabki kõige suurema osa otsene teenusepakkumine noortele vanuses 7-26 eluaastat; prioriteetsed sihtrühmad on lõpuklasside ja -kursuste õpilased.

Üks oluline koostööpartner teenuste osutamisel on koolid ja nende personal. Keskuste karjäärispetsialistid on olnud tihedalt seotud karjäärikoordinaatorite võrgustikuga, et vastastikku infot vahendada ja koos üritusi korraldada. Lisaks koolidele teevad keskused koostööd asutustega, kes tegelevad noortele info vahendamisega ja/ või kelle tegevused puudutavad otseselt noori (nt avatud noortekeskused, õppenõustamiskeskused, õpilasühendused).

2010. a töötas keskustes 25 karjääriinfo spetsialisti ja 33 karjäärinõustajat. Nendest 23 olid tööl täiskoormusega, ülejäänud osakoormusega. Kõikide programmi karjäärispetsialistide koormuseid liites selgub, et u 10 000 noore kohta oli üks täiskoormusega karjäärispetsialist. Kokku pakuti keskustes karjääriteenuseid 82 998 korral ehk umbes 25% noortele vanuses 7-26 a.

Karjääriinfot vahendati 57 063 juhul, s.o üle kahe korra rohkem kui 2009. a. Suurima osa sellest (52%) moodustasid karjääriinfo loengutel ja seminaridel osalejad. Enamus loengutest peeti koolides ja põhiliselt just prioriteetse sihtrühma õpilastele. Lisaks korraldasid keskused ka teisi karjääriteemalisi üritusi (nt messid, seminarid, konkursid). Aasta jooksul toimus üle Eesti 613 karjääriinfo üritust (sh karjääriinfoloengud koolides, infokirjaoskuse seminarid, karjääripäevad, konkursid), millel osales kokku 42 046 noort.
Info vahendamiseks ja nõustamiseks kasutati näiteks ka Skype’i ja MSN’i võimalusi; vähemalt 5 keskust on avanud oma Facebooki konto. Kohaliku meedia (ajalehed, raadio, veebiportaalid) vahendusel ilmus 206 temaatilist artiklit ja anti 57 intervjuud.

Võrreldes 2009. aastaga suurenes märgatavalt ka karjäärinõustamise pakkumine. Kui 2009. a pakuti karjäärinõustamist umbes 8% noortest vanuses 7-26 a, siis 2010. a oli see näitaja 11% ehk 35 935 korral. 73% sellest moodustasid grupinõustamistel osalejad ehk 26 319 noort ja individuaalsel nõustamisel käidi 9616 korral. Nõustamistel osalenutest oli tüdrukuid umbes 3000 võrra rohkem kui poisse.

Vaadates eraldi karjääriteenuste kättesaadavust prioriteetsetele sihtrühmadele, pakuti teenuseid u 80% üldhariduskoolide lõpuklasside (9. ja 12. klass) ning 60% kutseõppeasutuste lõpukursuste õpilastele. Selles osas paistsid eriti tublide tulemustega silma Hiiumaa, Läänemaa ja Jõgeva keskused. 2011 Suvekoolis kuulutab SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus välja tublima partnerkeskuse. Tublima keskuse valikul hinnatakse lisaks prioriteetsete sihtrühmade teenindamise ka jõudmist kogu sihtrühmani (ehk nooreteni vanuses 7-26), samuti programmi ja riigieelarvelise eraldise kasutamise edukust, klientide rahulolu jm näitajaid. 2010 anti see tiitel Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskusele HUPS.

Kahjuks olid aga maakondade lõikes erinevused karjääriteenuste kättesaadavuse osas üsna suured ning keskused tõid välja ka erinevaid probleeme teenuste osutamisel. Ühe murekohana tõid keskused välja tõsiasja, et 12. klassis on liiga hilja karjääriteenuseid pakkuda, kuna edasiõppimise võimalused sõltuvad riigieksamitest ja õppeaasta teises pooles on need valikud juba tehtud. Seetõttu on nüüd keskuste prioriteetseks sihtrühmaks ka 11. klass, et õpilane saaks vajaliku info ja nõu kätte enne riigieksamite valimist.

Karjääriteenuste osutamist partnerkeskuste kaudu rahastati 2010. a Euroopa Sotsiaalfondi poolt 6,5 miljoni krooniga ja Eesti Noorsootöö Keskuse kaudu riigieelarvelise eraldise näol 2,3 miljoni krooniga.
 

Kristina Orion, KTK karjäärinõustamise juhtivspetsialist