2011. a jätkas SA Innove ESF programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine” raames karjääriteenuste osutamist koostöös 17 teavitamis- ja nõustamiskeskuse ehk Rajaleidja keskusega. Lisaks ESF-toetusele rahastati karjääriteenuste osutamist riigieelarvelise eraldise näol Eesti Noorsootöö Keskuse kaudu.

Rajaleidja keskuste ülesanne on teha oma teeninduspiirkonnas karjääriteenused kättesaadavaks noortele vanuses 7-26 eluaastat; prioriteetne sihtrühm on lõpuklasside ja -kursuste õpilased. Lisaks sellele teevad keskused koostööd asutustega, kes tegelevad noortele info vahendamisega või osutavad neile nõustamisteenuseid. Erinevate partnerite osalusel toimivad kõigis piirkondades mitmed infovõrgustikud ja koostöös korraldatakse noortele karjääriteemalisi üritusi.

2011. a töötas keskustes kokku 27 karjääriinfo spetsialisti ja 32 karjäärinõustajat. Võrreldes 2010. a on karjääriinfo spetsialistide arv 2 võrra kasvanud ja nõustajate arv 1 võrra vähenenud. Nendest 20 olid tööl täiskoormusega, ülejäänud töötasid osakoormusega. Liites kõikide Rajaleidja keskuste karjäärispetsialistide koormused, oli u 9000 noore kohta 1 täiskoormusega karjäärispetsialist. Piirkondade lõikes olid koormused siiski väga erinevad ja see mõjutas ka karjääriteenuste kättesaadavust.

2011. a pakuti keskustes karjääriteenuseid 67 940 korral ehk u 21% noortele vanuses 7-26 eluaastat. Paraku oli seda 4% võrra vähem kui 2010. a.

Karjääriinfot vahendati 36 823 korral, millest enamuse (44%) moodustasid karjääriinfo loengutel ja seminaridel osalemised. Võrreldes 2010. a tulemustega on karjääriinfot vahendatud 36% vähem. Kõige suurem vähenemine (51% vähem)  toimus vahetus infoteeninduses (s.o karjääriinfo päringutele vastamine, infoteenindus keskustes). Vähenes ka karjääriinfo loengute ning nendest osavõtjate arv. Toimunud loengutest peeti suurem osa lõpuklasside õpilastele ja tänu sellele kasvas karjääriinfo teenuste osutamine prioriteetsetele sihtgruppidele. Lisaks korraldasid keskused ka teisi karjääriteemalisi üritusi (nt karjääripäevad, messid, konkursid).

Üle Eesti toimus 467 üritust, kus osales kokku 16 336 noort. Suurüritusi toimus 2011. a 35% võrra rohkem kui 2010. a, kuid osalejate arv oli võrreldes sellele eelneva aastaga pisut väiksem. Individuaalseks infovahendamiseks kasutati lisaks tavapärastele viisidele ka Skype’i ja MSNi võimalusi; vähemalt kümnel keskusel on Facebooki konto. Ajalehtede, raadio ja erinevate veebiportaalide vahendusel kajastati keskuste tegevusi 187 korral.

2011. a sai karjäärinõustamist 9,6 % noortest, mis on pisut vähem, kui 2010. a. Grupinõustamistel osales neist 76%. Kokku tehti grupinõustamisi 1832 korral, mis on võrreldav 2010. a tulemustega; gruppides osalenud noorte arv oli aga tunduvalt väiksem. Individuaalset karjäärinõustamist pakuti 7305 korral. Sarnaselt 2010. a tulemustele osales karjäärinõustamistel tüdrukuid umbes 3500 võrra rohkem kui poisse.


Kristina Orion, SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse karjäärinõustamise juhtivspetsialist